Svensk sida

Expertgrupp - Arbetsmarknad

Medlemmar i det nordiska expertnätverket om arbetsmarknadsinsatser inom integrationsområdet:


Lars Larsen, LG Insight
Sara Glahder Lindberg, KL-Kommunförbundet


Varpu Taarna, Arbets- och näringslivsministeriet
Anne Alitolppa-Niitamo, Arbets- och näringslivsministeriet

 
Linda Ros Alfredsdottir, Ministry of Welfare


Benedicte Hollen, Integrerings- ogmangfoldsdirektoratet
Audun Kvale, Kommunesektorensorganisasjon


Anna-Maria Lundkvist-Monroy, Länsstyrelsen Norrbotten
Karin Eriksson-Bech, Stockholms stad
Leif Klingensjö, Sveriges kommuner och landsting

Updated

2018-02-15

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet