Svensk sida

Övriga faktorer som påverkar nyanländas möjligheter att få arbete

Givetvis finns det ytterligare faktorer som starkt påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden och som bör uppmärksammas i framtida nordiska studier.

  • Ohälsa är ett stort problem för många nyanlända, både psykisk och fysisk. Långa väntetider i asylprocessen spär på tidigare trauman och leder till bl.a. koncentrationssvårigheter och depressioner.

 

  • Bostadsbrist gör att nyanlända inte kan flytta dit jobben finns – alternativt väljer att bo mycket trångt med olika sociala problem som följd vilket påverkar arbetsförmågan.

 

  • Hederskulturen, finns även i Norden och hindrar framför allt flickor, kvinnor och HBTQ-personer från att utveckla och utnyttja sin fulla potential, både i skolan och på arbetsplatsen.

 

  • Den nya migrationslagstiftningen i Norden med tillfälliga uppehållstillstånd lär också få effekter på nyanländas psykiska hälsa liksom deras jobbsökande. Den nya lagen premierar den som finner ett enklare arbete snabbt hellre än att utbilda sig eller komplettera en existerande utbildning för att kunna få ett mer kvalificerat arbete på lite längre sikt.


Slutligen saknas fortfarande effektutvärderingar av viktiga delar av introduktionsprogrammen, som t.ex. kompetenskartläggningar, validering, yrkespraktik och språkutbildningar. Dessutom måste mer fokus läggas på att öka kvinnors deltagande i introduktionsprogrammen för att undvika långsiktiga sysselsättnings och löneskillnader mellan könen. Här krävs ytterligare översyn av bidragssystemen så att dessa ger ekonomiska incitament att arbeta hellre än att stanna hemma.

Updated

2017-11-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet