Svensk sida

Validering

En rad studier visar på ett tydligt samband mellan kompletterande utbildning och nordiska examina för att kunna få jobb i Norden eftersom utländska utbildningar och erfarenheter inte står högt i kurs hos nordiska arbetsgivare.

Samtidigt saknas effektutvärderingar av existerande procedurer för validering och certifiering av nyanländas befintliga kompetens – ett viktigt steg före eventuell kompletterande utbildning. Vissa problem påpekas dock av flera källor, t.ex. i kommunikationen mellan dem som validerar och ansvarig kommun eller jobbcenter samt att begränsade nordiska språkkunskaper i vissa fall tolkas som bristande yrkeskompetens vilket leder till validering på lägre nivå.

En framgångsfaktor är att valideringen håller hög kvalitet och resulterar i ett formellt intyg eller certifikat som är accepterat av arbetsgivare i Norden, antingen direkt eller efter viss kompletterande utbildning.

Validering handlar överlag till stor del om att engagera arbetsgivare i integrationsarbetet och få dem att öppna upp för utländsk kompetens.

I Danmark har integrationsprogrammet IGU för nyanlända reformerats under 2016 – 2017, just för att stärka kopplingen till arbetsmarknaden genom att inkludera företagen både i att erbjuda praktik och yrkesspråkutbildning vilket ska ge nyanlända både kvalifikationer, språkkunskaper och referenser.

Det finns en nordisk arbetsgrupp (NVL) om validering och vuxenutbildning för livslångt lärande som också bidrar med kunskap nu när flera av länderna reformerar sina valideringssystem.

Norge satsar sedan 2016 bl.a. på Qualification Passport för högutbildade flyktingar. Det har redan utvärderats med positiva resultat. En annan effektiv insats riktas till lågutbildade långtidsarbetslösa, särskilt kvinnor vars huvudsakliga sysselsättning är arbete i hemmet: Jobbsjansen, som ger både yrkeserfarenhet, basal utbildning och språkträning.

I Finland finns ett system för validering och vuxenutbildning som lett till kompetenslyft för hundratusentals infödda men som nu måste anpassas till nyanländas behov och kvalifikationer. 

Updated

2017-11-04

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet