Svensk sida

Flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune

Flyktning- og innvandrertjenestens mandat er å jobbe med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger bosatt i Lørenskog. Da Lørenskog er en mangfoldig kommune, med en innvandrerandel på 27 %, har flyktning- og innvandrertjenesten også ansvar for ulike prosjekter og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i kommunen

 Flyktning- og innvandrertjenesten jobber bredt men samtidig individuelt. Tjenesten ønsker å ha et tiltaksapparat som favner de ulike behovene i den mangfoldinge gruppen det jobbes med og samtidig ha mulighet til å følge hver deltaker opp tett, individuelt og målrettet. Flyktning- og innvandrertjenesten har derfor mange ulike tiltak og prosjekter både i forhold til kvalifisering mot jobb og utdannelse og for å bidra til integrering og tilknytning til lokalsamfunnet. Prosjektene og tiltakene organiseres og drives i tett samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frivilligsentralen, Norsk Folkehjelp, Rotary og Den norske kirke.

Praksisnettverket

Lørenskog kommune har lenge brukt arbeidstrening i bedrift som en mulighet til å kvalifisere til arbeid og som en inngang til arbeidslivet. Siden 2008 har flyktning- og innvandrertjenesten jobbet systematisk med å etablere et tett og varig samarbeid med private og offentlige virksomheter. Dette har resultert i et nettverk av praksisplasser og faste samarbeidsavtaler om praksis med Lørenskog kommune og flere andre bedrifter. Samarbeidsavtalen fornyes annenhvert år og legger grunnlaget for felles retningslinjer i forhold til deltakers oppgaver på arbeidsplassen, oppfølging fra flyktning- og innvandrertjenesten og opplæring av deltakere.

Fadderordning

Helt fra samarbeidsavtalens begynnelse har nødvendigheten av å ha en fadder tilgjengelig for deltaker blitt fremhevet som et viktig kriterie for å lykkes og for å få til gode kvalifiseringsløp. Fadder er en fast kontaktperson på arbeidsplassen som gir innføring i konkrete arbeidsoppgaver og er samtidig et bindeledd mellom bedrift, deltaker og ansatt i flyktning- og innvandrertjenesten. Før oppstart får fadder tilbud om opplæring og det arrangeres årlige faddersamlinger som tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom fadderne i ulike virksomheter og bransjer.

«Kjenn din samarbeidspartner»

I tillegg til fadderordning på arbeidsplassen har flyktning- og innvandrertjenesten også fokus på å tilrettelegge for tett samarbeid som er tilpasset den enkelte bedriftens behov. Dette gjøres gjennom å ha gode interne rutiner for bruk av praksisnettverket, karriereveiledning/kartlegging av deltakere og tett dialog med bedriften/bransjen.  

Flyktning- og innvandrertjenesten har siden 2011 brukt en modell for oppfølging av deltakere i praksis, kalt modell for trinnvis innlæring. Hovedhensikten med modellen er å sikre at praksisperiodene blir målrettede, strukturerte og at det er mulig å måle utvikling og progresjon. Modellen er delt inn i tre faser. I første fase starter deltaker med enkle, konkrete og praktiske arbeidsoppgaver. I fase to og tre utvides arbeidsfelt og ansvarsområde parallellt med at deltaker opplever mestring og utvikling. Modell for trinnvis innlæring er det metodiske utgangspunktet for utvikling av følgende verktøy:

- Bransjerettede opplæringsplaner
- Loggbok for deltakere i praksis
- Praksishåndbok

Disse verktøyene er utarbeidet i tett samarbeid med faddere og arbeidsgivere i Lørenskog kommune. Opplæringsplanene er utviklet innen områdene: barnehage, pleie, renhold, butikk og kjøkken/kantine. Alle opplæringsplanene har lik struktur og oppbygningen, uavhengig av bransje. Loggboken er deltakers eget verktøy. Den tilrettelegger for egenrefleksjon og bevisstgjøring rundt egen prosess. 

Information och länkar

Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune

Les mer om Jobbsjansen

Resultater

Flyktning- og innvandrertjenesten kan vise til gode resultater i kvalifiseringsarbeidet. Tallene nedenfor er gjengir rapportering til IMDi på hvem som har fått jobb eller har startet på utdannelse etter fullført program. Jobbsjansen hadde i 2016 beste resultatoppnåelse i Norge.

Introduksjonsprogrammet: 2014: 59%, 2015: 62%, 2016: 60%
Jobbsjansen: 2014: 71%, 2015: 75%, 2016: 76%

Tilbakemeldingene fra arbeidsgivere og samarbeidspartnere er at flyktning- og innvandrertjenesten følger opp både deltaker og arbeidsgiver tett og godt. Målrettet bruk av arbeidspraksis i kombinasjon med gode metodiske verktøy gjør at både deltaker og arbeidsgiver ivaretas. Samtidig gir bruken av opplæringsplaner en struktur og forutsigbarhet som tilrettelegger for læring og mestring.

Updated

2017-11-28

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet