Svensk sida

Herøy kommun

De norra regionerna och kustområdena i Norge är mycket beroende av arbetskraft utifrån för fiskerinäringen. Nordland-regionen stöder inflyttningen av utländsk arbetskraft genom flera insatser, bland annat genom in-migrationsprojektet från 2013.

 Målet är rekrytera 10 000 utländska anställda till 2018. Vid slutet av 2016 hade 8 000 personer flyttat in till Nordland-regionen. En referensgrupp av immigranter är knuten till projektet.

Flyktinkoordinatorn - en nyckelperson

I Herøy kommun har den lokala koordinatorn med ansvar för integration enskilda samtal med alla nyanlända flyktingar om deras bakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet. Koordinatorn har också ansvar för en rad administrativa frågor – dokument som behövs, utbetalning av ekonomiskt stöd och att introduktionsprogrammet har sin gång. En aspekt av att göra regionen attraktiv är också att immigranterna uppmuntras att delta i lokala aktiviteter. Det civila samhället har här en betydelsefull roll. Föreningslivet kan söka ekonomiskt stöd både från regionen och nationellt.

Läs mer om Herøy kommun och deras arbete med att få nya medborgare att stanna på orten (på engelska)

Texten bygger på Nordregios rapport From migrants to workers, om migration och integration på lokal nivå i de nordiska länderna.

Updated

2017-10-11

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet