Svensk sida

Pikku-Mustikka, Lilla blåbäret

Sateenkaari Koto är en ideell förening som sedan 1998 arbetar i invandrarmiljöer med utbildning av barn i tidig ålder. Man har märkt flera utmaningar och brister i tjänster som erbjuds invandrarfamiljer.

 Sateenkaari Koto har insett att nuvarande tjänster inte bidrar till inkludering i samhället av kvinnor som bor hemma med sina barn. Därmed skapas ojämlikhet när det gäller möjligheter till integration i samhället.

Målgrupp

Projektets målgrupp är invandrarkvinnor och barn som ofta utesluts från den primära integrationsprocessen under de första tre åren.

Beskrivning

Huvudsyftet med detta projekt är att stärka kvinnornas delaktighet, öka sammanhållningen och bidra till integration genom att utveckla en holistisk modell skräddarsydd för ändamålet. Syftet är att stödja social kompetens, kulturkompetens och förmåga att hantera olika livssituationer samt underlätta möjligheterna att komma ut i arbetsliv och vidareutbildning. Modellen heter Opetuskoti (= Skolhemmet) och finns redan i Åbo. Genom att utveckla modellen och göra den mer kostnadseffektiv kan man stödja målgruppen och höja hela familjens välbefinnande.

Målet är även att utveckla metoder för bedömning, uppföljning och tränings i det befintliga skolhemmet Mustikka i Halinen, Åbo

Projektets innebär att kvinnor och deras familjer kan få omfattande, individuellt anpassat stöd genom att delta i projektet. Tjänsterna är tillgängliga för alla oavsett exempelvis status i asylprocessen eller på arbetsmarknaden. Tjänsten är också tillgänglig för personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det enda kriteriet är att deltagaren är invandrare och kvinna.

För varje klient formuleras en individuell plan. Den baserar sig på en intervju och bedömningar som görs tillsammans med klienten. Detta inkluderar till exempel att kartlägga varje individs kompetenser och att ta reda på specifika intressen som kan stärkas på vägen till individuell utveckling. Språkutbildning och språkligt stöd är alltid en modul i programmet. Lärandet baseras på egna erfarenheter, personlig coaching och sammanhållning. Finska språket och kulturen är en väsentlig del av undervisningen.

De huvudsakliga metoder som används är intervjuer, bedömningar av inlärningen, funktionskapacitetsindikator och den digitaliserade "arbetsradarn" – en tjänst som tillhandahålls av Arbets- och näringsbyrån.

Bedömningar och intervjuer görs individuellt och med hjälp av en coach. Detta sker i första hand i starten.


Förväntat resultat

Som ett resultat av undervisningsmodellen ska klienternas kulturella och kunskapmässiga medvetenhet stärkas, välbefinnandet öka vilket påverkar känslan av identitet, stärker möjligheterna till självbestämmande och ökar medvetenheten om egen och familjens hälsosituation.


Information och länkar

"PIKKU-MUSTIKKA" – Sosiaalisen osallisuuden ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisilla

Utvärdering

Deltagarna har fått lämna feedback. Det finns också kvalitativ information om projektet.

Updated

2017-10-31

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet