Svensk sida

Snabb väg till praktik – Greve kommun

- Utgångspunkten för vårt arbete men också för integrationsarbetet i Danmark är att nyanlända så snart som möjligt ska få ett arbete, säger Julie Kundby Eriksen. Om en utvärdering visar att en person inte kan ta ett jobb, av fysiska eller psykiska skäl, p.g.a. exempelvis posttraumatiskt stressyndrom eller annat, kan vi erbjuda andra åtgärder.

Målgrupp

Nyanlända

Beskrivning

Nyanlända börjar i språkskola veckan efter ankomst till Greve och inom två och högst fyra veckor inleder de arbetet på en praktikplats.
Även de nyanlända unga från gymnasieåldern till 30-årsåldern, som man bedömer kan klara en utbildning, börjar i språkskola men när de når en viss språknivå, kan de erbjudas en utbildningsinsats. De skrivs in i ett särskilt utbildningsprogram vid någon av 30 danska VUC-skolor – Voksenuddannelsecenter – som erbjuder utbildning på olika nivåer. Genom snabb placering i en utbildning, får nyanlända unga snabbt lära känna danskar, det danska samhället och får ett nätverk för framtiden.

Om barn finns med i den nyanlända familjen koordineras insatserna mellan arbetsmarknadsrådgivarna, familjeomsorgen och skolkonsulenter.
- Alla vi som arbetar med nyanlända arbetar med att stötta familjerna så att det inte bara är modern som ska ta sig an barnen, vi försöker se till att båda föräldrarna är med, säger Julie Kundby Eriksen.

Bedömningen av de nyanländas kompetenser görs utifrån informationen från asylcentret, som är första anhalten i Danmark, från praktiken och kombineras med vad den nyanlände själv berättar. Ibland, när informationen som når Greve kommun från asylcentret är relativt komplett, kan en praktikplats finnas klar redan innan personen kommit till Greve.

- Det är inte svårt för oss att hitta praktikplatser, säger Julie Kundby Eriksen, vi har goda kontakter med arbetsgivare i kommunen och det finns många som vill hjälpa. Däremot är det svårt att hitta praktikplatser som på sikt kan ge jobb.

Utgångspunkten är att praktiken varar i upp till 13 veckor, därefter kan flyktingarna få ett s.k. lönetillskott, där arbetsgivaren betalar en del av lönen. Om detta inte fungerar avbryts praktiken – en nyanländ kan ha många olika praktikperioder innan personen slutligen får ett jobb.

Även personer som har utbildningsbakgrund går först i en dansk språkkurs. Samtidigt sker en validering av kompetensen, både för personer som har en examen och dem som påbörjat men inte avslutat en utbildning i hemlandet.
Det är sällan som en utbildning från ursprungslandet erkänns i Danmark. De flyktingar som kommer med utbildning i bagaget ställs relativt snabbt inför ett viktigt val: De kan antingen välja att snabbt slussas ut i arbete med lön eller att komplettera och avsluta sin utbildning, men då med betydligt sämre ekonomi, utan riktig lön och eventuellt med enbart statligt utbildningsstöd.

Svårast att nå arbetsmarknaden har män och, framför allt, kvinnor med låg eller ingen utbildning. Julie Kundby Eriksen nämner Greve Nord-projektet, där man arbetar med metodutveckling i relation till denna grupp.

Resultat

- Enligt statistik från andra kvartalet 2017 hade 56 procent av de nyanl��nda jobb i Greve efter tre år i Danmark, jämfört med rikssiffran på 32 procent, säger Julie Kundby Eriksen men manar i samma andetag till försiktighet med tolkningen: det finns många olika sätt att mäta framgång.

Bakom undersökningen som jämförde integrationsresultaten i hela Danmark stod KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning.

Information och länkar

Greve kommun om evalueringen: 
Mer information om integrationspolitiken i Greve kommun: 
Artikel om integration i Greve kommun:

Mer om Greve Nord-projektet

Updated

2017-11-07

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet