Svensk sida

Greve Nord-projektet

Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svårt att nå, dem med låg utbildning, utan jobb och dålig ekonomi, ofta med barn som lever i utsatthet.

Greve Nord-projektet är ett av cirka 90 liknande satsningar som görs utsatta områden över hela Danmark inom ramen för Sociala helhetsplaner. Arbetet finansieras i första hand av medel från Landsbygdsfonden. Satsningen varar fyra år i taget. Därefter görs utvärdering som vid behov följs av ny ansökan.

Målgrupp

Människor som lever i bostadsområden med utsatthet. Greve Nord-projektet omfattar tre områden med mellan 40 och 60 procent medborgare med invandrarbakgrund, varav många flyktingar.

Beskrivning

Arbetet är helhetsorienterat. Aktiviteter som drivs syftar till att öka tilliten, både mellan grupper i området och mellan områdets invånare och det etablerade samhället. Insatserna inriktar sig på fyra områden: Trygghet och trivsel, Brottsprevention, Sysselsättning och utbildning samt Förebyggande och föräldraansvar.

En viktig målsättning är att öka trivsel och trygghet i områdena. I praktiken tar man tag i problem genom att se till familjernas helhetssituation.
När vuxna kommer tätare inpå arbetsmarknaden innebär det ett lyft för hela familjen. Vägen dit går via exempelvis information om hur arbetsmarknaden i Danmark fungerar, genom att uppmuntra till språkstudier eller till engagemang i föreningslivet och genom att stötta barnen i skolan.

Porträtt av en kvinna- En av våra styrkor är att vi inte är en myndighet men kan vara en bro till myndigheter, säger Majken Rhod Larsen, ledare för Greve Nord-projektet. Det skapar trygghet och tillit hos medborgarna. Vi kan peka på var hjälpen finns, visa på möjligheter och skapa tillit till det etablerade systemet.

Greve Nord har haft särskilt fokus på kvinnor med invandrarbakgrund, ofta isolerade, utan utbildning, med dåliga språkkunskaper och ofta medicinberoende. Projektet erbjuder kurser om dansk arbetsmarknad, en introduktion om hur en arbetsplats fungerar, förståelse för arbetets betydelse och studiebesök.

- Det vi erbjuder är långa processer som stilla och lugnt förmedlar kunskap om det danska samhället, säger Majken Rhod Larsen.
Att lära sig cykla ger möjligheter till ett mindre isolerat liv och ger bättre jobbmöjligheter.

Kurser riktar sig även till fäder – om rollen i familjen, om faderns roll i uppväxten och vad det betyder att vara förälder. Benämningen kurser kan vara missvisande – det rör sig lika mycket om en dialog.

En satsning på fritidsjobb ger unga en första introduktion i samhället och kan vara en stimulans inför valet av utbildning.

En återbruksbutik är både en mötesplats och en möjlighet att arbeta praktiskt med något man är duktig på.
- Vi har inte så många regler och har därför mer tid till brukarna, säger Majken Rhod Larsen. Vi finns tillsammans med medborgarna och erbjuder ett första steg in i samhället.

Resultat

Evalueringar finns publicerade på Greve Nords hemsida: 

Information och länkar

Greve Nords hemsida ger en komplett bild av verksamheten: 

Updated

2017-11-07

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet