English page Verkkosivu suomeksi

Program

  • Funktionshinder

En färgglad folkmassa. Bilden är tagen snett uppifrån

Moderator: Mary Gestrin, kommunikationschef på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet

9.30 Registrering

10.30 Välkommen
Hanne Stig Andersen, Social- og Indenrigsministeriets kontor for Handicap-politik, Danmark

10.40 Från konvention till faktiska rättigheter
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

11.30 Europeiskt arbete för rättigheter för personer med funktionsnedsättning nu och i framtiden
Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare för Handikappforum i Finland.

12.00 Lunch/Frokost

13.15 TRE PARALLELLA WORKSHOPS

1. Arbete och samverkan kring nationella strategier
Workshop 1 fokuserar på arbetet på nationell nivå med genomförandet av FN-konventionen

2. Forskning om och genomförande av FN-konventionen
Workshop 2 fokuserar på forskning om och evaluering av konventionens genomförande med tonvikt på artiklarna 19,22 och 28: Vilka rättigheter och för vem?

3. Lokalt arbete för rätten till delaktighet
Workshop 3 fokuserar på praktiken inom området för ett självständigt och delaktighet i samhället

14.30 Paus med kaffe

15.00 Implementing the UN Convention: An overview of legal reforms in EU Member States
Nevena Peneva, Equality and Citizens' Rights Department, European Union Agency for Fundamental Rights

15.40 Fra menneskerettighed til konkret forpligtelse!
Stig Langvad, medlem av FN:s funktionshinderskommitté, som övervakar den globala implementeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

15.55 Med blicken mot framtiden
Hanna Egard, föreståndare, Harec
Anna Dahlberg, samordnare för funktionshindersfrågor, Nordens Välfärdscenter

16.00 Konferensen avslutas


WORKSHOP 1, kl 13.15-14.30
Arbete och samverkan kring nationella strategier

NORGE PRESENTERAR hur man har arbetat med implementeringen de två första åren efter ratificering samt om landets första rapport till FN.

Färöarnas funktionshindersorganisationer berättar om arbetet med sin skuggrapport, granskningen av FN och vad som har hänt med de rekommendationer som FN gav.

I workshopen diskuteras därefter exempelvis dessa frågor: Hur kan FN-konventionen konkretiseras genom strategier på nationell nivå? Vad ska rapporteras till FN och hur kan man arbeta med den eventuella kritik som kommer från FN? Hur samarbetar myndigheter med funktionshindersorganisationer och andra aktörer för att förverkliga självständigt liv för personer med funktionsnedsättning?

  • Bjørn Lescher-Nuland, sektionschef på Barne-, ungdoms-, och familiedirektoratet (Bufdir) i Norge
  • Ása Olsen, ledare för sekretariatet Meginfelag teirra brekaðu (MBF) Färöarna

13.15 Inledning Moderator Anna Dahlberg, projektledare, Nordens Välfärdscenter

13.20 En första rapport om genomförandet av FN-konventionen
Bjørn Lescher-Nuland från Bufdir redogör för hur Norge har arbetat med implementeringen av FN-konventionen de två första åren efter ratificeringen. Han redogör också för arbetet med sammanställningen av den första rapporten till FN:s kommitté.

13.40 Färöarnas funktionshindersorganisationers arbete med skuggrapporten
Ása Olsen från MBF, en paraplyorganisation för 24 medlemsorganisationer, redogör för arbetet med skuggrapporten. Hon berättar om utmaningar och kritik med visst fokus på artikel 4, 19 och 33. Hur upplever organisationerna att FN har uppmärksammat organisationernas kritik och vad som har hänt efter granskningen?

14.00—14.30 Diskussion


 

WORKSHOP 2, kl 13.15-14.30
FN-konventionens ideologiska arv och faktiska konsekvenser

FOKUS på rättighetsperspektivet ökar behovet av kunskap om FN-konventionens ideologiska grunder. Frågor som är relevanta att ställa är: Vilka former av rättigheter handlar konventionen om? Vems rättigheter är det som beskrivs? Och vilken betydelse har det? Inledningsvis på workshopen presenteras aktuella forskningsresultat och därefter följer en gemensam diskussion och reflektion kring forskningsresultaten.

13.15 Inledning av moderator Hanna Egard, föreståndare HAREC
Hanna Egard inleder workshopen och beskriver kort forskningens betydelse för konventionens genomförande.

13.20 Vilka rättigheter och för vem?
Anna Bruce, forskare och lektor vid Lunds universitet, analyserar FN konventionen med utgångspunkt i vilka rättigheter som blir synliga utifrån dels ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), dels sociala modellens syn på funktionshinder. De två olika perspektiven har olika ideologiska utgångspunkter som får olika konsekvenser för implementeringen.

14.0514.30 Diskussion kring forskningsresultaten


 

WORKSHOP 3, kl 13.15-14.30
Lokalt arbete för rätten till delaktighet

FÖR ATT FN-KONVENTIONEN om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ge konkreta effekter genom att förbättra möjligheterna till självständighet och delaktighet är det viktigt att förstå vilka praktiska förändringar som skall göras och vilken utveckling som skall stödas. För att det praktiska arbetet med implementeringen ska fortlöpa kontinuerligt och vara effektivt, krävs olika typer av metoder och uppföljningar. Det praktiska arbetet med genomförandet kräver, för att vara kontinuerligt, olika typer av metoder och verktyg samt uppföljning. Hur ska man arbeta på lokal nivå med FNs konvention? Hur omformas konventionens formuleringar av rättigheterna till ett självständigt liv och inkludering i praktiken? På vilket sätt kan man garantera en förbättring med utgångspunkt från rättigheterna?

  • Josefin Gustavsson, Myndigheten för delaktighet, Sverige
  • Rosemarie Hejdedahl och Ann-Christine GullacksenDelaktighetsmodellen

13.15 Inledning av moderator Maarit Aalto, Nordens Välfärdscenter

13.20 Delaktighetsmodellen
Rosemarie Hejdedahl och Ann-Christine Gullacksen presenterar Delaktighetsmodellen, DMO, som är ett arbetssätt som underlättar en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som exempelvis mellan personal- och brukargrupper. Avsikten med DMO är att stärka brukarnas engagemang och inflytande över sin vardagssituation och nära omgivning.

13.40 FN:s modell för att följa implementering av FN-konventionen i praktiken
Josefin Gustavsson, Myndigheten för delaktighet. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Kommunuppföljningen täcker sex områden: arbetsmarknad, utbildning, kultur, idrott, fysisk tillgänglighet och transport.

14.00-14.30 Diskussion


Senast uppdaterad

2015-12-02

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet