English page Verkkosivu suomeksi

Om projektet

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens Välfärdscenter har fått i uppdrag av norska Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, att samordna ett nordiskt övergripande projekt som redovisar levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund i jämförelse med övrig befolkning.

Samisk flagga Eanet dieđut prošeavtta birra  

Finlands flagga Vammaiset henkilöt saamelaisella taustalla
- yleistietoa projektista

Storbritanniens flagga People of Sami descent with disabilities 

 

Samisk flaggaProjektet ska kartlägga målgruppens levnadsförhållanden inom områden som arbete,utbildning, boende och hälsa både i de enskilda länderna och för gruppen i helhet. Nordens Välfärdscenter ska arbeta för att nationella forskningsprojekt får finansiering i Norge, Sverige, Finland och om möjligt även i Ryssland. Forskningsprojekten ska gärna vara både kvantitativa och kvalitativa.

Resultaten från det nordiska projektet är menade att skapa goda förutsättningar för politiska beslut gällande bland annat gruppens rättigheter och offentliga tjänster. Projektet ska ge svar på hur länderna lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur arbetet med detta kan följas upp framåt.

Nordens välfärdscenter koordinerar studierna

Nordens välfärdscenters roll i projektet är att koordinera och samordna de nationella studierna. En viktig del i arbetet är att förankra studierna i de samiska miljöerna samt att resultaten blir användbara i en samisk kontext. Nordens Välfärdscenter kommer att sammanställa resultaten och vidareföra dem i relevanta sammanhang.

Projektet påbörjades under hösten 2014 och pågår fram till 2017.

Bakgrund till projektet

Det saknas kunskap om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund. Vidare finns det även lite kunskap generellt om förutsättningar för deltagande i samhället för gruppen, i hela det geografiska området Sápmi. Detta konstaterades av Bufdir när de tog fram en rapport om levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Nordens välfärdscenter fick därför år 2013, i uppdrag av Bufdir, att sammanställa en förstudie om situationen för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund samt att lämna förslag på ett nordiskt huvudprojekt. Detta resulterade i rapporten "Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund" som publicerades 2014 och som bekräftar att det saknas kunskap och forskning inom området.

Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Här hittar du rapporten Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Bufdirs hemsida

Senast uppdaterad

2017-03-31

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet