English page Verkkosivu suomeksi

Trinn 9: Oppfølging av gevinster

  • Välfärdsteknologi

Hva er det, og hvorfor er det viktig for arbeidet med velferdsteknologi?

Det å følge opp gevinster er som å ha en forsikringspolise når man jobber med velferdsteknologi. Hvis det gjøres på riktig måte, vil du få tilbakemeldinger på hvor godt de implementerte løsningene fungerer i praksis. Velferdstjenester er dynamiske og komplekse tjenester som omfatter mange ulike parametere (personale, organisasjon, innbyggere, ledelse, geografiske inndelinger mv.).

Hvis noen av disse parameterne endres over tid, vil også ytelsene endres. Og når det skjer, må man forsikre seg om at teknologien man har tatt i bruk fortsatt fungerer som den skal.

Det å ha et velfungerende system for å kontrollere og følge opp virkningene av de implementerte løsningene bidrar til at både kommunen og sluttbrukerne kan fortsette å nyte godt av den kvaliteten man har investert i.

Det er ikke mange kommuner i Norden som har en konkret plan for hvordan man følger opp gevinster i arbeidet med velferdsteknologi. Mange ser dette som en del av en god implementeringsprosess – å sette opp et system som kontrollerer at implementeringen var vellykket. Det kan være et kritisk område for å klare å hente ut og ivareta gevinstene på en god måte.

Vi har valgt å gjøre «gevinstoppfølgning» til et selvstendig trinn i CONNECT for å hjelpe kommunene med å vurdere hva som vil skje etter en vellykket implementering, og for å hjelpe dem å få utbytte av investeringen – både i form av oppnådd kvalitet og rent økonomisk.

Anbefalinger

Det å følge opp gevinster bør blir en naturlig del av driften og i et kontinuerlig forbedringsarbeid. Bruk av data som viser konkrete gevinster er viktig for å argumentere for ytterligere investeringer i velferdsteknologi.

Husk at det å følge opp gevinster har et tidsperspektiv. Det bør ha en tidsramme som sammenfaller med den aktuelle teknologiens forventede levetid. Vi har imidlertid forståelse for at det kan forekomme individuelle begrensninger (f.eks. som følge av økonomiske eller strategiske valg) som begrenser hvor lenge man kan følge opp gevinster.

  • Eksempel: Når man tar i bruk ny teknologi, vil det gjerne ta tid før personalet og sluttbrukerne har gjort seg tilstrekkelig kjent med teknologien og den nye måten å levere tjenesten på. På samme måte vil det ta tid før nye prosedyrer eller organisasjonsformer fungerer effektivt. Det er derfor sannsynlig at man ikke får utnyttet hele potensialet til den nye teknologien fra dag én, og det bør man ta hensyn til når man skal følge opp gevinster.

Det å følge opp gevinster vil generere nye data. Tenk over hvordan slike data kan brukes fremover: Kanskje kan forskjellige bruksmønstre gi dere informasjon dere kan bruke i fremtidige evalueringsprosesser, eller det kan bidra med å optimalisere de generelle ytelsene deres. (Bruk aggregerte upersonlige data for å unngå juridiske fallgruver.)

Erfaringsbaserte råd

Oppfølging av gevinster bør være en del av gevinst- og implementeringsplanen. Det bør være klart for alle hvordan og hvorfor dette trinnet er nødvendig, og det helt fra man begynner å jobbe med den gitte teknologien.

Løpende oppfølging vil kreve både tid og ressurser. Derfor bør dere vurdere omfanget av investeringen og justere i forhold til dette. Dere kan gjenbruke evalueringen, og opp- eller nedskalere den etter individuelle behov.

Ved innsamling av data under gevinstoppfølgingen må man huske og utforske og inkludere eksisterende datakilder, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Gjenbruk alltid data der det er mulig. Ved innsamling av data til gevinstoppfølgingen må man sørge for å identifisere og utnytte eksisterende prosedyrer/ arbeidsflyt i stedet for å bruke ressurser på å skape nye som bare gjelder denne prosessen.

Det er svært viktig å velge riktige parametere. Vi anbefaler at dere starter med å se på effektmålene for teknologien og den allerede gjennomførte teknologievalueringen. Dette kan kombineres med bruker-, pårørende- og medarbeiderkartlegginger, og fra personalet som er ansvarlig for å gjennomføre den faktiske gevinstoppfølgingen. Det bør også vurderes opp mot forskning på området, og målinger fra sammenlignbare kommuner (Kostra)

  • Eksempel: Effektmål kan være livskvalitet, arbeidsmiljø, bedre ressursbruk eller liknende. Bruk dette som utgangspunkt for valg av parametere.

Hvis dere har gått til anskaffelse av en tjeneste og ikke en fysisk enhet, må dere huske å følge opp gevinster i den aktuelle tjenesten. (Les om anskaffelsesplaner i trinn 7.) Videre må dere forsikre dere om at en levering av gevinstoppfølging betyr at det leveres målbare og anvendelige data til kommunen – ikke bare en konklusjon om hvorvidt tjenesten fortsatt fungerer.

Hva det har betydd for CONNECT-deltakerne å ha en plan for å følge opp gevinster

Lindås

Gevinstoppfølging er en rettesnor for å visualisere i hvor stor grad vi har oppnådd den ønskede effekten av teknologien. Det gir oss en indikasjon på hvorvidt målene er innfridd og fortsetter å innfri.

Videre sier det noe om i hvor stor grad ressursene er prioritert på en fornuftig måte.

Metoder og verktøy

  • Verktøy i «KS Veikart for tjenesteinnovasjon»: fase 5, mal for ny praksis. http://www.samveis.no/metodikken/ny-praksis/
  • Svenske E-delegationens «Vägledning i Nyttorealisering» – se: http://www.esv.se/contentassets/c9d986d924384ec1be47a207110f94a4/e-delegationen-2014-nyttorealisering-version-2-0-med-bilagor.pdf
  • E-delegationens «Metod för Utveckling i Samverkan» – se: http://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar/metod-for-utveckling-i-samverkan.html
  • For evalueringsmetodikk, se CONNECT, trinn 6

Eksempler på gevinstoppfølgning fra CONNECT-deltakerne

Sør-Karelen

Sør-Karelen bruker finske Sitras håndbok om helse- og sosialvelferd. Sør-Karelen «landskap» (region) synes at håndboken er nyttig både til evalueringsarbeid og effektovervåking. Håndboken er tilgjengelig på finsk via linken eller man kan kontakte Sør-Karelen for å få praktiske eksempler.

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-04-04

Nyckelord

  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet