English page Verkkosivu suomeksi

Vaihe 1: Visio

Mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeä hyvinvointiteknologian parissa työskenneltäessä?

Visio tarkoittaa toiminnan syyn eli sen ymmärtämistä, mitä hyvinvointiteknologian avulla halutaan saavuttaa ja mikä on toiminnan tavoite ja päämäärä. Visio voi toimia inspiroivana asiakirjana, mutta on tärkeää, että siitä ei tule strategia tai "liiketoimintasuunnitelma", eli siinä ei tulisi selittää, millä tavoin tavoitteet saavutetaan.

Visio on tärkeä, sillä tavoitteita on vaikea saavuttaa, jos niitä ei määritellä kunnolla. Hyvä visio toimii ohjenuorana organisaation henkilöstölle ja johdolle ja varmistaa, että kaikki vetävät yhtä köyttä. Visio on tärkeä koko prosessin kannalta, sillä siinä määritellään tavoitteet ja tärkeimmät syyt hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen. Se siis toimii pohjana useille prosessin myöhemmille vaiheille.

Suosituksia

  • Yleisellä tasolla on hyvä muistaa, että huonoa visiota parempi on, ettei visiota ole lainkaan. Jos visioita on liikaa, koska "kaikilla on oma visionsa", visioista tulee epärealistisia tai merkityksettömiä. Varmistakaa, että visionne on räätälöity juuri teidän organisaationne tarpeisiin.
  • Muistakaa ottaa myös kokonaisuus huomioon. Monissa Pohjoismaissa on jo hyvinvointiteknologiaa koskevia kunnallisen tason tavoitteita, joten varmistakaa, että tämä otetaan omassa visiossanne huomioon. On myös syytä muistaa, että vaikka hyvinvointiteknologia onkin suhteellisen pieni erikoisala, se kattaa useita ammattikuntia ja ylittää organisaatioiden väliset rajat. Pohtikaa, toimiiko hyvinvointiteknologiaa koskeva visio ehkä paremmin yhdessä muiden yleisemmän tason suunnitelmien – esimerkiksi innovointisuunnitelmien – kanssa, jotta se voitaisiin juurruttaa paremmin koko organisaatioon.
  • Jos kunnallanne on jo yleinen visio tai sen yleiset arvot tai tavoitteet on määritelty, muistakaa jatkuvuuden takia ja sekaannusten välttämiseksi varmistaa, että hyvinvointiteknologiaa koskeva visio on sopusoinnussa niiden kanssa.

Kokemukseen perustuvat ohjeet

  • Visio on yksilöllinen ja perustuu niihin arvoihin, jotka ovat teille tärkeimpiä. Se on ilmaistava selkeästi ja yksiselitteisesti. Vaikka vision tulisikin olla kunnianhimoinen, sen pitää silti olla realistinen ja siinä on otettava huomioon kunnan asema ja käytettävissä olevat resurssit.
  • Hyvinvointiteknologiaa koskeva visio hyväksytään sitä yleisemmin, mitä useammat eri sidosryhmät (esimerkiksi johto, henkilöstö, teknologian käyttäjät ja hoidettavien omaiset) antavat siihen panoksensa. Visio täytyy kuitenkin aina hyväksyttää poliittisella tasolla ja ylimmässä johdossa, jotta se voitaisiin juurruttaa koko organisaatioon.
  • Vision on oltava selkeä ja kunnianhimoinen ja sen on toimittava suunnannäyttäjänä – mutta kunnianhimoisten tavoitteiden on oltava saavutettavissa, jotta visio kantaisi pidemmälle (hyvinvointiteknologia on kuitenkin vielä varsin uusi ala, joten menestys nyt poikii menestystä myös tulevaisuudessa).
  • Vision sanamuodossa tulisi ottaa huomioon sen ajallinen ulottuvuus. Viranomaistahon laatiman vision tulisi kattaa vähintään seuraavat 3–5 vuotta. Siihen ei kannata sisällyttää aikasidonnaisia tavoitteita tai näkökohtia, sillä ne sopivat paremmin strategiaan, mutta olisi kuitenkin pohdittava, kattaako visio riittävän pitkän ajanjakson.

Mitä visio on merkinnyt CONNECT-projektin osallistuneille

Lister

Meillä Listerissä visio on ollut mahdollistaja. Visio yhdistää organisaatiomme eri osien pyrkimykset kohti yhteistä päämäärää. Visio mahdollistaa hyvinvointiteknologian strategian ja uudet hankkeet ja lujittaa niitä. Se myös helpottaa yleistä viestintää, niin poliittisella tasolla kuin ylimmässä johdossakin.

Västerås

Västeråsilla ei ole toistaiseksi ollut hyvinvointiteknologiaan liittyvää visiota. Suurin osa työstä on tästä syystä tehty aina vain tiettyä tarkoitusta varten ja tavallisesti suunnittelemattomien tapahtumien seurauksena, eli hankkeiden rahoitustarpeiden vuoksi tai teknologiatoimittajien tapaamisten seurauksena. Tästä syystä emme ole voineet varmistaa, että työ kohdennetaan priorisoitujen tarpeiden mukaisesti, emmekä ole päässeet hyötymään kaikista synergiavaikutuksista. Suosittelemme ehdottomasti, että hyvinvointiteknologiaan liittyvän työn perustaksi laaditaan visio (ja strategia), joka juurrutetaan organisaatioon.

Göteborg

Visiota luotaessa keskustelu on kohdistetumpaa ja voidaan pohtia syvällisemmin sitä, mitä halutaan saavuttaa, miksi ja ketä varten. Keskustelut lisäävät luovuutta, osallistumista ja yhteisymmärrystä. Kun visio on luotu, se antaa tarmoa ja viitoittaa suuntaa yhteisille pyrkimyksille.

Käytettävissä olevat välineet

Tanskan digitointivirasto on julkaissut verkkosivuillaan asiakirjamallin. Jos päätätte käyttää mallia, miettikää, tulisiko viestintäsuunnitelmanne (CONNECT-projektin suositusten mukaisesti; ks. vaihe 3) olla erillinen.

Esimerkkejä CONNECT-projektin osallistujien visioista

Alla olevat esimerkit ovat vain katkelmia. Jos haluatte nähdä koko hyvinvointiteknologiavision tai tarvitsette siitä lisätietoja, ottakaa yhteyttä sen laatineeseen kuntaan. (Yhteystietoluettelo on julkaisussa.)

Århus (ote tanskaksi)

Velfærdsteknologi kan øge borgernes tryghed, sikkerhed og mulighed for at klare daglige gøremål og mobilitet i og uden for boligen. Velfærdsteknologi giver dermed øget selvhjulpenhed og bedre livskvalitet for de primære målgrupper som ældre, kronikere og borgere med handicap. Dermed frigøres ressourcer, som kan bruges bedre. Velfærdsteknologi kan ligeledes understøtte læring og trivsel for andre målgrupper.

Forligspartierne ønsker at sætte Aarhus på det velfærdsteknologiske verdenskort ved at:

  • Skabe et globalt førende udviklings- og erhvervsklima inden for velfærdsteknologi.
  • Aarhus Kommune bliver pioner inden for brug af velfærdsteknologi på alle kommunens serviceområder.
  • Aarhus Kommune giver borgerne ansvar og kompetence til at bruge teknologi i hverdagen.

Täydellinen ohjelma

Oulu (ote)

Olemme Oulussa luoneet monitahoisen, innovatiivisen ympäristön, joka yhdistää kunnan mm. yliopistoon ja sairaalaan. Yhteinen visiomme on: "Terveysteknologian tehokas hyödyntäminen kaupungissa, jossa asukkaat hallinnoivat aktiivisesti omaa hyvinvointiaan." Lisätietoja on osoitteessa www.ouluhealth.fi.

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-03-30

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet