English page Verkkosivu suomeksi

Vaihe 2: Strategia

Strategia mitä se terkoittaa ja miksi se on tärkeä hyvinvointiteknologian parissa työskenneltäessä

CONNECT-projektin yhteydessä ja hyvinvointiteknologian kanssa työskenneltäessä strategia tarkoittaa vision tuomista toiminnan tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että strategian tulisi olla se metodi tai suunnitelma, jonka avulla visio saavutetaan. Se on siis käytännön suunnitelma päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategia on tärkeä väline, jolla resurssit kohdennetaan vision toteuttamista kohti pyrittäessä.

Joskus strategiaan sisältyy myös viestintäsuunnitelma. CONNECT-projektissa olemme erottaneet tämän omaksi vaiheekseen (ks. vaihe 3) korostaaksemme harkitun viestintäsuunnitelman laatimisen tärkeyttä.

Strategia vaikuttaa suoraan hyvinvointiteknologian kanssa työskentelyn kaikkiin seuraaviin vaiheisiin, joten on hyvä varmistaa, että strategianne tekee ne kaikki mahdollisiksi.

Suosituksia

  • Kannattaa pitää kokonaisuus mielessä. Kaikissa Pohjoismaissa on kansallisia strategioita, jotka vaikuttavat myös hyvinvointiteknologiaan. Joissakin kunnissa on jopa suoraan hyvinvointiteknologiaa koskevia, tietyt pakolliset tavoitteet sisältäviä strategioita. Muistakaa tutustua jo olemassa oleviin kansallisiin strategioihin (suoraan hyvinvointiteknologiaa koskevat kansalliset strategiat on lueteltu tämän asiakirjan esimerkkiosiossa), jotta voitte varmistaa, että oma strategianne täydentää niitä. Saatte lisätietoja oman maanne kansallisista strategioista maanne kuntaliitosta.
  • Strategiaa laadittaessa on syytä muistaa, että kunnat ovat suuria ja monimutkaisia organisaatioita, ja että hyvinvointiteknologia koskettaa useita eri yksikköjä ja ammattikuntia sekä eri väestöryhmiä lapsista vanhuksiin ja kattaa useita alueita esimerkiksi vammaisuudesta yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Varmistakaa siis, että strategianne joko on relevantti kaikkien organisatoristen yksikköjen kannalta tai että siinä ainakin otetaan tämän tuomat potentiaaliset vaikeudet huomioon.
  • Pohtikaa, olisiko yhteistyöstä muiden samanmielisten kuntien tai alueiden kanssa hyötyä. Yhteinen strategia voi olla tehokas keino resurssipulaa ja/tai kokemuksen puutetta vastaan.
  • Jos ette ole varmoja, kuinka strategia luodaan ja muotoillaan, monet konsultit ovat erikoistuneet tähän aihealueeseen, joten heistä voi olla apua.

Kokemukseen perustuvat ohjeet

Tuokaa strategia toiminnan tasolle asettamalla saavutettavissa olevia toissijaisia tavoitteita. Niitä voi olla useita strategian eri osissa.

  • Esimerkki: Strategian kohta: "XX haluaa hyvinvointiteknologian avulla varmistaa pystyvänsä tarjoamaan houkuttelevia työpaikkoja ja hyvän työympäristön." Toissijaiset tavoitteet: "XX tarjoaa henkilöstölleen vuosittain koulutusta, jolla optimoidaan henkilöstön tekninen osaaminen." Toissijainen tavoite: "XX yrittää aktiivisesti löytää teknologioita, joiden avulla toistuvia ja aikaa vieviä työtehtäviä voidaan joko helpottaa tai ne voidaan kokonaan korvata."

Strategian ei tulisi antaa hallita hyvinvointiteknologian parissa työskentelyä mikrotasolla. Kannattaa käyttää (yhteisen mallin mukaisesti laadittuja) toimintasuunnitelmia eri hankkeille, jotta voidaan varmistaa, että niillä on sama päämäärä ja että kaikki ponnistelevat samaan suuntaan. Toimintasuunnitelmilla ei voida korvata strategiaa, mutta ne täydentävät sitä hyvin.

Jonkinlaisten aikataulujen sisällyttämisestä toimintasuunnitelmaan on hyötyä, sillä niiden avulla voidaan varmistaa, että toiminta pääsee vauhtiin. Kyseessä voi olla vaikkapa takaraja tiettyjen tavoitteiden saavuttamiselle (esimerkiksi kolmivuotissuunnitelma) tai maininta siitä, että strategia tarkistetaan vuosittain.

Pohtikaa, millä tavoin strategianne voi helpottaa hyvinvointiteknologian kanssa työskentelyn integrointia koko organisaatioon – sen eri yksikköihin ja ammattikuntiin. (Ei kannata esimerkiksi unohtaa hankintaosastoa, lakiasiainosastoa, IT-osastoa tai taloushallintoa.)

Pohtikaa, miten hyvinvointiteknologia voi tukea tai jopa parantaa jo olemassa olevia koko organisaation laajuisia hankkeita.

  • Esimerkkejä: Hyvinvointiteknologiastrategian avulla on helppo tukea vaikkapa sellaisia tärkeitä kunnallisia hankkeita kuin "kuntoutuksen toteuttaminen" tai "kaupan ja teollisuuden kehityksen edistäminen".

Arvoja ja etiikkaa on hankala toiminnallistaa, mutta ne ovat tärkeitä sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän kannalta.

  • Esimerkki: XX:n hyvinvointiteknologiaan liittyvää eettistä perustaa ja perusarvoja määriteltäessä on otettava kaikki sidosryhmät mukaan, ja erityisesti ne, jotka käyttävät tätä uutta teknologiaa ja hyötyvät siitä.

Pohtikaa, miten strategianne voi tukea tai jopa edistää teknologian käyttöönottoa (ottaen huomioon, että käyttöönoton onnistumiseen voi liittyä hankalia kysymyksiä, kuten omaksuminen, koulutus, organisointi, tuki jne.).

Mitä strategia on merkinnyt CONNECT-projektin osallistuneille

Listerissä strategia on helpottanut hyvinvointiteknologian kanssa työskentelyä. Strategia on muokannut työskentelymme puitteita. Nyt me emme pelkästään tunne käytettävissä olevia keinoja ja välineitä, vaan myös tiedämme niiden asettamat rajoitukset. Strategian avulla käytännön työmme on saanut yhteisen suunnan.

Västeråsilla ei ole toistaiseksi ollut kohdennettua hyvinvointiteknologiaan liittyvää strategiaa. Erilaisia aktiviteetteja – esimerkiksi pilottihankkeita ja käyttöönoton laajentamista – suunnitellessamme ja toteuttaessamme olemme etsineet opastusta ja tukea vanhustenhoitoa käsittelevän poliittisen komitean yleisistä tavoitteista, ja se on auttanut jonkin verran työskentelyn räätälöinnissä ja priorisoinnissa. Se on toiminut myös ohjenuorana siihen, millaisia tavoitteita hyvinvointiteknologialla voidaan saavuttaa. Samoin kuin vision tapauksessa, suosittelemme varaamaan riittävästi aikaa ja resursseja tämän asiakirjan luomiseen, sillä siitä tulee olemaan hyötyä myöhemmin.

Välineet

Strategiat ja niiden mallit ovat hyvin erilaisia, ja organisaatiossanne saattaa jo ollakin sellainen. Suosittelemme käymään läpi alla luetellut esimerkkistrategiat kokeneilta pohjoismaisilta organisaatioilta.

Norjan kuntaliiton verkkosivuilla on työkalu, jota voidaan käyttää inspiraationlähteenä hyvinvointiteknologiastrategiaa laadittaessa. Lisätietoja. Huomaattehan, että tämä ei ole strategiamalli, vaan siinä on hyödyllisiä tietoja hyvinvointiteknologian parissa työskentelyyn liittyvistä näkökohdista.

Innovaatioiden suunnittelusta voi olla apua

Myös innovointiprosessien suunnitteluun ja toteutukseen tarkoitetuista apuvälineistä voi olla hyötyä hyvinvointiteknologiaan liittyvän strategian laatimisessa. Tällaisia on Internetissä useita, mutta norjalaiset kumppanimme suosittelevat näitä kahta:

N3: (Uusi, hyödyllinen ja jo käytössä.) Tämä on digitaalinen työkalu niille, jotka haluavat oppia hyödyntämään innovointimetodeja.
N3:ssa on kolme osaa:

  1. Ensimmäisessä osassa on lyhytfilmi nimeltään "Päästä irti – vapaus valita", jossa kerrotaan, miksi KS tekee innovointityötä.
  2. Toinen osa on perehdyttävä. Siinä esimerkiksi kerrotaan, mitä innovaatio tarkoittaa. Siinä kuvataan myös ne viisi peruspilaria, joihin N3-työkalu perustuu, ja lopuksi siinä esitellään BLT-prosessityökalu. 3: Viimeinen osa on tarkoitettu niille, joilla on jo valmis idea tai hanke.
  3. vaiheessa hankkeenne haastetaan kysymysten kautta. Kun olette käyneet tämän osan läpi, voitte ladata tiivistelmän ja käyttää sitä ideanne tai hankkeenne vahvuuksien ja heikkouksien arviointiin.

N3

SLIK: (Kunnallisten innovaatioiden järjestelmällinen hallinta.)

Tämä on digitaalinen työkalu, jonka tarkoituksena on tukea ja helpottaa innovointia kunnissa. Työkalu on lähinnä perehdyttävä ja se on suunniteltu pelin muotoon. Peli vie käyttäjän tasolta toiselle ja kasvattaa samalla tämän ymmärrystä siitä, mitä kunnallinen innovointi on ja miten se tapahtuu.

SLIK

Kansallisia strategioita ja esimerkkistrategioita CONNECT-projektin osallistujilta

Kansallisia hyvinvointiteknologiastrategioita ja -hankkeita:

Tanska
Norja

Kunnat

Alla on linkkejä joidenkin osallistujakuntien strategioihin. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä suoraan kyseisiin kuntiin. Lisäesimerkkejä on sivustollamme: www.nordicwelfare.org/connect.

Odense

Kunnalla on hyvinvointiteknologiastrategia, ja se on myös julkaissut joitakin toimintaohjeita. Jälkimmäiset löytyvät osoitteesta www.odense.dk/cfv. Varsinaisen strategia-asiakirjan saa pyytämällä sitä Odensen kunnalta suoraan (ks. yhteystietoluettelo).

Lister

Norjan Listerin alueen kuuden kunnan terveydenhuollon yhteistyöprojekti on julkaissut strategiansa verkkosivuillaan: http://lister.no/helse/370-helsenettverk-lister.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan Eksote-kuntayhtymä on niin ikään laatinut kirjallisen strategian ja julkaissut sen sivustollaan

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-03-29

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet