English page Verkkosivu suomeksi

Vaihe 9: Vaikutusten tarkkailu

Mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeää hyvinvointiteknolotian parissa työskenneltäessä?

Vaikutusten tarkkailu toimii eräänlaisena vakuutuksena hyvinvointiteknologian kanssa työskenneltäessä. Jos se järjestetään oikein, sen avulla saadaan palautetta siitä, kuinka hyvin käyttöönotetut ratkaisut toimivat käytännössä. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että sosiaalipalveluiden toimittaminen on erittäin monimutkainen prosessi, johon liittyy useita osatekijöitä (henkilöstö, organisaatio, kuntalaiset, hallinto, maantieteelliset alueet jne.). Jos jokin näistä tekijöistä muuttuu ajan myötä, tämä vaikuttaa myös palveluiden toimittamiseen, ja kun näin käy, täytyy voida varmistaa, että käytettävä teknologia toimii edelleen tarvitulla ja suunnitellulla tavalla.

Hyvän valvontajärjestelmän avulla voidaan siis varmistaa, että sekä kunta että käyttäjät saavat myös tulevaisuudessa sen tasoista laatua, josta on maksettukin.

Vain harvoilla pohjoismaisilla kunnilla on erillinen vaikutusten tarkkailusuunnitelma hyvinvointiteknologialle. Monien mielestä on osa onnistunutta käyttöönottoprosessia luoda järjestelmä, jolla varmistetaan, että käyttöönotto on onnistunut. Olemme CONNECT-projektissa halunneet tehdä vaikutusten tarkkailusta oman vaiheensa, jotta kuntien olisi pakko pohtia, mitä onnistuneen käyttöönoton jälkeen tapahtuu, ja jotta kuntien olisi helpompi varmistaa, että ne todellakin saavat vastinetta rahoilleen sekä laadun kannalta että taloudellisessa mielessä.

Muistakaa, että mitään etua ei ole vielä täysin hyödynnetty, ennen kuin on saatu aikaan pysyvä muutos. Tämä on paljon vaikeampaa kuin miltä se kuulostaa, sillä vanhoista tavoista ja työnkuluista luopuminen on usein hankalaa ja vie aikaa.

Suosituksia

Koska vaikutusten tarkkailu vaatii lisäresursseja, varmistakaa, että teillä on tähän poliittinen ja/tai johdon tuki. Tämän voi tehdä osoittamalla kerättyjen tietojen avulla, että hyvinvointiteknologiaan kannattaa sijoittaa myös tulevaisuudessa.

Muistakaa, että vaikutusten tarkkailuun on sisällytettävä myös aikaperspektiivi. Laadun kannalta katsottuna vaikutusten tarkkailun aikavälin tulisi ulottua aina teknologian käyttöiän päättymiseen asti. On kuitenkin ymmärrettävää, että tämä ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista ja aikaväli saattaa (taloudellisista tai strategisista syistä) olla lyhyempi. Huomatkaa, että teknologian "vaikutustavoitteisiin" voi sisältyä myös aikaperspektiivi, joka vaikuttaa vaikutusten tarkkailuun.

  • Esimerkki: Kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön, on todennäköistä, että henkilöstöltä ja käyttäjiltä kuluu jonkin verran aikaa, ennen kuin he tottuvat täysin uuteen teknologiaan tai palveluun. Tällöin vie myös oman aikansa, ennen kuin uudet työnkulut tai uusi järjestelmä alkavat toimia tehokkaasti. On siis varsin todennäköistä, että uusi teknologia ei välittömästi toimi täydellä teholla, ja tämä tulisi ottaa huomioon vaikutusten tarkkailussa.

Vaikutusten tarkkailun avulla saadaan lisätietoja siitä, miten teknologiaa käytetään päivittäin. Pohtikaa, miten näitä tietoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Ehkä teknologian käyttötavoista saa tietoja, joista on hyötyä tulevissa arviointiprosesseissa, tai kenties ne voivat auttaa optimoimaan palvelujen toimittamista yleisemmällä tasolla (lainsäädännöllisten rajoitusten vuoksi tulisi käyttää yhdistettyjä käyttötietoja yksittäisten käyttäjien tietojen sijaan).

Kokemukseen perustuvat ohjeet

Vaikutusten tarkkailun tulisi olla osa sekä liiketoimintamallia että käyttöönottosuunnitelmaa. Kaikkien asianosaisten tulisi tietää, miten ja miksi tämä vaihe on välttämätön, ja tämän tulisi käydä ilmi jo varhaisessa vaiheessa teknologian käyttöä aloitettaessa.

Jatkuva vaikutusten tarkkailu vie aikaa ja resursseja, joten muistakaa suhteuttaa tarkkailu investoinnin laajuuteen. Arviointimallia voidaan käyttää uudelleen ja sen laajuus voidaan suhteuttaa yksilöllisiin vaatimuksiin.

Kun vaikutusten tarkkailun aikana kerätään tietoja, on muistettava tutustua myös olemassa oleviin tietolähteisiin, esimerkiksi potilaspäiväkirjoihin, ja hyödyntää niitä, sillä tämä helpottaa tarkkailua ja tekee siitä edullisempaa. Tiedonkeruun yhteydessä tulisi myös varmistaa, että jo olemassa olevat työnkulut ovat tiedossa ja että niitä hyödynnetään, jottei resursseja kuluisi turhaan uusien, yksinomaan tähän tarkoitukseen suunnattujen työnkulkujen luomiseen.

Vaikutusten tarkkailun parametrien valitseminen on erittäin tärkeää. Suosittelemme aloittamaan tarkastelemalla teknologian vaikutustavoitteita ja jo tehtyä teknologian arviointia. Tähän voidaan yhdistää käyttäjiltä sekä vaikutusten tarkkailusta vastaavalta henkilöstöltä tuleva palaute. o

  • Esimerkki: Vaikutustavoitteita voivat olla elämänlaatuun, työympäristöön, taloudelliseen hyötyyn yms. liittyvät seikat. Näitä tulisi käyttää lähtökohtina parametreja valittaessa.

Jos olette hankkineet palvelun pelkkien laitteiden sijaan, muistakaa sisällyttää vaikutusten arviointi kyseiseen palveluun (ks. hankintasuunnitelman 7. vaihe). Muistakaa myös tähdentää, että vaikutusten tarkkailun tarkoituksena on antaa kunnalle mitattavissa ja hyödynnettävissä olevia tietoja, eikä pelkästään todeta, että palvelu toimii edelleen asianmukaisesti.

Mitä vaikutusten tarkkailusuunnitelma on merkinnyt CONNECT-projektiin osallistuneille

Lindås

Vaikutusten tarkkailun avulla voimme helpommin visualisoida, missä määrin teknologialla on ollut haluttu vaikutus. Sen avulla voimme arvioida, olemmeko päässeet ja pääsemmekö jatkossakin tavoitteisiimme.

Lisäksi sen avulla voidaan selvittää, onko resurssit priorisoitu järkevästi.

Menetelmät ja välineet

Esimerkkejä vaikutusten tarkkailusta CONNECT-projektin osallistujilta

Etelä-Karjala

Käyttää Sitran julkaisemaa Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirjaa. Etelä-Karjalassa käsikirjasta on ollut hyötyä sekä arvioinnissa että vaikutusten tarkkailussa. Käsikirjaan voi tutustua alla olevan linkin kautta, ja Etelä-Karjalasta voi tarvittaessa pyytää käytännön esimerkkejä.

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-03-29

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet