English page Verkkosivu suomeksi

Steg 1: Vision

 • Välfärdsteknologi

Vad är en vision och varför är den viktig för processen för arbete med välfärdsteknik?

En vision är helt enkelt är en förståelse för varför vi sysslar med detta. Vad vill vi uppnå genom att arbeta med välfärdsteknik? Vilka är våra målsättningar och ambitioner? En vision kan fungera som ett inspirationsdokument, men det är viktigt att särskilja den från en strategi eller "affärsplan" – visionen ska inte beskriva hur målsättningarna eller ambitionerna ska förverkligas. En vision är viktig eftersom det är svårt att förverkliga en ambition om man inte först lägger tid på att tydligt definiera den. En bra vision kan fungera som en riktlinje för personal och ledning för att säkerställa att alla drar åt samma håll. Den är viktig för hela processen eftersom den formulerar ambitioner och nyckelresonemang för arbetet med välfärdsteknik och därför leder vidare till flera av de följande stegen i processen.

Rekommendationer

 • Som grundläggande regel kan sägas att det är bättre med ingen vision än en dålig vision: För många visioner kommer till bara för att "alla har en" vilket gör dem antingen orealistiska eller obegripliga. Se till att er vision är skräddarsydd för att passa er organisation.
 • Kom också ihåg att beakta de stora perspektiven. Många nordiska länder har redan nationella målsättningar för kommunal välfärdsteknik – se till att er vision är i harmoni med dessa. Dessutom är välfärdsteknik ett relativt litet expertområde, men förekommer i många yrken och organisationer. Fundera på om en vision om välfärdsteknik skulle fungera bättre i kombination med andra övergripande visionsdokument – till exempel för innovation – för att säkerställa förankring i hela organisationen.
 • På samma vis är det viktigt att komma ihåg att om er kommun har en övergripande vision eller en enklare sammanställning av värderingar eller ambitioner måste er vision inom välfärdsteknik matcha kommunens befintliga material för att säkerställa kontinuitet och undvika förvirring.

Riktlinjer baserade på erfarenheter

 • En vision är individuell och bygger på de värderingar som är viktiga för er. Den är också klart och otvetydigt formulerad. Den ska vara ambitiös, men det är också viktigt att den är realistisk utifrån er marknadsposition och resurserna ni har till buds.
 • En vision om välfärdsteknik får sin giltighet när en brett sammansatt grupp intressenter har fått möjlighet att bidra (såsom ledning, personal, användare och anhöriga). Visionen måste emellertid avtalas och godkännas av politiker och högsta ledning för att fullständig förankring och ägarskap genom hela organisationen ska kunna säkerställas.
 • Visionen ska vara tydlig, ambitiös och vägledande – men ambitionerna ska samtidigt vara möjliga att förverkliga för att säkerställa fortsatt rörelse framåt (området för välfärdsteknik är fortfarande ungt och framgång föder framgång).
 • När ni formulerar er vision ska dess tidsramar tas i beaktande. En myndighetsvision ska alltid formuleras med ett tidsperspektiv på 3–5 år i åtanke. Beskriv inte specifika målsättningar eller aspekter – dessa kommer bäst till sin rätt i strategin – men fundera på i vilket tidsperspektiv er vision är relevant.

Vad har en vision betytt för CONNECT-deltagarna?

Lister

I Lister ser vi visionen som en möjliggörare. Genom att ha en vision kan vi förena våra gemensamma ansträngningar inom organisationen mot ett gemensamt mål. Visionen möjliggör och förankrar strategin och nya initiativ inom välfärdsteknik. Den underlättar också övergripande kommunikation, även med politiker och högsta ledning.

Västerås

Västerås har hittills saknat en vision för välfärdsteknik. Detta innebär att det mesta av arbetet har skett ad hoc, främst igångsatt av oplanerade händelser såsom äskning av projektfinansiering eller möten med teknikleverantörer. Därför har vi inte säkerställt att våra insatser riktats mot prioriterade behov, och vi har inte kunnat utnyttja synergieffekter maximalt. Vi rekommenderar starkt att som grund till arbetet med välfärdsteknik sammanställa och förankra en vision (och en strategi).

Göteborg

I arbetet med att skapa en vision skärps samtalet och går djupare in på vart vi vill nå, för vem och varför. Sådana diskussioner främjar kreativitet, deltagande och konsensus. När visionen har formulerats ger den energi och riktning till våra gemensamma ansträngningar.

Tillgängliga verktyg

Den danska digitaliseringsmyndigheten erbjuder en mall på sin webbplats (se länk nedan). Om ni väljer detta verktyg ber vi er fundera på om er kommunikationsplan ska vara separat (såsom rekommenderas av CONNECT – se steg 3). https://www.google.se/?gfe_rd=cr&ei=-vK8VOGrKoq6wQPV6IDgBw&gws_rd=ssl#q=skabelon+vision

Exempel på CONNECT-deltagarnas visioner

Exemplen nedan är rena textutdrag. Kontakta respektive kommun direkt för åtkomst till hela dokumentet eller mer information om deras vision för arbetet med välfärdsteknik. (Se publicerad kontaktlista).

Århus

Välfärdsteknik kan öka medborgarnas trygghet och säkerhet och ge dem rörlighet i och utanför bostaden och möjlighet att klara vardagssysslorna. Välfärdsteknik ger därmed ett ökat oberoende och större livskvalitet för primära målgrupper som äldre, kroniskt sjuka och medborgare med handikapp. Detta gör att resurser kan frigöras och användas på bättre sätt. Välfärdsteknik kan också ge stöd åt lärande och välbefinnande hos andra målgrupper.

Samförståndspartierna vill sätta Århus på den välfärdstekniska kartan genom att:

 • Skapa ett globalt ledande utvecklings- och företagsklimat inom välfärdsteknik.
 • Århus kommun blir en pionjär inom användning av välfärdsteknik i alla kommunala serviceområden.
 • Århus kommun ger medborgarna möjlighet och kunskap att använda tekniken i vardagen. 

Uleåborg (utdrag):

I Uleåborg har vi skapat ett komplex innovativ miljö i vilken vi knyter samman kommunen med universitet, sjukhus etc. Tillsammans är vår vision att: "Skapa en effektiv användning av välfärdsteknik i en stad där medborgare aktivt förvaltar sitt eget välbefinnande." Läs mer om detta på www.ouluhealth.fi

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-03-30

Nyckelord

 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet