English page Verkkosivu suomeksi

Steg 2: Strategi

Vad är en strategi och varför är den viktig för processen för arbete med välfärdsteknik?

I vårt sammanhang och i arbetet med välfärdsteknik är en strategi en operationalisering av visionen. Detta innebär att er strategi ska vara metoden eller planen för hur ni förverkligar er vision – en praktisk plan för hur ni ska uppnå era målsättningar och ambitioner.

Strategin är ett viktigt verktyg med vilket ni fördelar de resurser ni ska uppfylla er vision med.

I vissa strategier ingår en kommunikationsplan. I CONNECT-projektet har vi renodlat denna till ett separat steg (se steg 3) för att understryka vikten av en genomtänkt och omfattande kommunikationsplan. Strategin har en omedelbar påverkan på alla efterföljande steg i processen för arbete med välfärdsteknik, och det är därför viktigt att strategin skapar möjligheter för dem alla.

Rekommendationer

  • Ha de stora perspektiven i åtanke. Alla nordiska länder har nationella strategier som påverkar området välfärdsteknik. Vissa länder har till och med mycket specifika strategier riktade direkt mot välfärdsteknik i kommunerna, inklusive bindande mål. Se därför till att befintliga nationella strategier studeras (nationella strategier för välfärdsteknik återfinns i detta dokuments exempelavsnitt) så att er egen strategi kompletterar dessa. Kontakta er nationella organisation för lokala och regionala myndigheter för mer information om nationella strategier.
  • Tänk på, när er strategi formuleras, att en kommun är en stor och komplex organisation och att välfärdstekniken kommer att ha relevans inom många olika avdelningar och yrkeskårer – från barn till gamla och från funktionsnedsättningar till sociala frågor. Se till att er strategi antingen är relevant över dessa organisationsgränser eller på annat sätt uppmärksammar denna potentiella komplikation.
  • Fundera på i vilka fall samarbete över gränserna med likartade kommuner eller regioner skulle kunna vara gynnsamt. En gemensam strategi kan vara ett effektivt sätt att hantera bristande resurser och erfarenhet.
  • Känner ni er osäkra på hur strategin ska formuleras finns en konsultmarknad med specialister inom detta område som kan vara till nytta.

Riktlinjer baserade på erfarenheter

Operationalisera er vision genom att skapa nåbara delmål – var inte rädd för att sätta upp flera delmål för varje del av strategin.

  • Exempel: Strategimening: XX vill att välfärdstekniken ska säkerställa att XX erbjuder attraktiva jobb och en bra arbetsmiljö. Delmål: XX kommer att erbjuda utbildning till anställda varje år för att optimera deras tekniska kompetens. Delmål: XX kommer kontinuerligt att arbeta med att identifiera teknik som kan ersätta repetitiva och mödosamma arbetsuppgifter.

En strategi ska inte detaljstyra insatserna inom välfärdsteknik. Åtgärdsplaner (som bygger på en gemensam mall) är bra, så att varje projekt får ett gemensamt mål och en gemensam insats. Åtgärdsplanerna ersätter inte strategin, men fungerar som bra komplement.

Det är bra att arbeta in en tidsaspekt i strategin, så att en framåtrörelse inom respektive område säkerställs. Denna kan antingen ta sig uttryck i en deadline för specifika målsättningar (som till exempel en treårsplan) men den kan också formuleras som en klausul som stipulerar att hela strategin revideras/utvärderas årligen.

Fundera på hur er strategi kan bidra till att integrera processen för arbete med välfärdsteknik i hela er organisation – över olika avdelningar och yrkeskårer. (Se till exempel till att inte glömma den kommunala upphandlingen, juridiska avdelningen, IT-avdelningen eller ekonomi och administration.)

Fundera på hur välfärdsteknik kan ge stöd åt och till och med stärka befintliga initiativ som spänner över hela organisationen.

  • Exempel: Viktiga kommunala initiativ som "implementering av rehabilitering" eller "främjande av handels- och industriutveckling" kan få ett uppenbart stöd eller till och med stärkas med välfärdsteknik.

Värderingar och etik är svåra att operationalisera men är viktiga i både intern och extern kommunikation.

  • Exempel: När en etisk underbyggnad och grundläggande värderingar för välfärdsteknik i XX formuleras är det helt avgörande att alla intressenter involveras, särskilt dem som kommer att använda och dra nytta av den nya tekniken.

Fundera på hur er strategi kan stödja eller främja en lyckad implementeringsprocess (med hänsyn tagen till att en framgångsrik implementeringsprocess kan innefatta så komplexa frågor som ägarskap, utbildningar, organisation, support etc.).

Vad har en strategi betytt för CONNECT-deltagarna?

I Lister har strategin inneburit att uppgifterna i arbetet med välfärdsteknik har blivit enklare. Vår strategi har tydliggjort ramverket som vi jobbar inom. Vi har nu en gemensam insikt, inte bara inför de möjligheter och verktyg som står till vårt förfogande, utan också deras begränsningar. Strategin ger oss en gemensam praktisk riktning i vårt arbete.

Västerås har hittills saknat en uttalad strategi i arbetet med välfärdsteknik. När olika aktiviteter har planerats och implementerats, såsom pilotprojekt och uppskalningsimplementering, har vi hittat stöd och vägledning i äldrenämndens övergripande mål som varit till viss hjälp när ansträngningar har anpassats och prioriterats. De har också utgjort riktlinjer för vilka målsättningar vi velat uppnå med välfärdsteknik. Precis som vid skapandet av en vision rekommenderar vi att nödvändig tid och resurser avsätts för att formulera ett sådant policydokument – det betalar sig i längden.

Verktyg

Tillgängliga strategimallar skiljer sig mycket åt – er organisation kanske redan har en egen mall i bruk. Vi rekommenderar att ni tar del av de strategiexempel som redovisas nedan för en inblick i hur erfarna nordiska organisationer gjort. Den norska kommunsektororganisationen KS har ett verktyg på sin hemsida som kan användas som inspiration när en strategi för välfärdsteknik ska skapas. För mer information, gå till: www.ks.no/samveis Observera att detta inte är en strategimall, men innehåller mycket användbar information om olika aspekter på arbetet med välfärdsteknik.

Innovationsdesign kan vara användbar

Verktyg som är konstruerade för att utforma eller slutföra innovationsprocesser kan också vara mycket användbara när en specifik strategi för välfärdsteknik ska formuleras. Flera alternativ finns tillgängliga online, men våra norska partners har rekommenderat följande två:

N3: ("Nytt, Nyttigt, Nyttiggjort"). Detta är ett digitalt verktyg avsett för dem som vill förstå hur innovationsmetodik kan införas.
N3 består av tre moduler:

  1. Den första modulen är kortfilmen "Släpp taget – stärk greppet" som är en kortfattad presentation av varför KS arbetar med innovation.
  2. Den andra modulen är en utbildningskomponent. Den omfattar också en introduktion till innovation. Den presenterar också de fem pelare som N3 bygger på, och introducerar slutligen ett processverktyg vid namn BLT.
  3. Den sista modulen är avsedd för dem som har en specifik idé eller ett projekt. I modul 3 utmanas ert projekt med en serie av specifika frågor. När ni genomfört denna modul kan ni ladda hem en sammanfattning och använda den för att utvärdera styrkor och svagheter hos er idé eller ert projekt. N3: http://ks-innovation-tool.herokuapp.com/

SLIK: (Systematisk Ledning av Innovation i Kommunen)

Detta är ett digitalt verktyg utformat för att underlätta och stödja innovation i kommuner. Produkten är huvudsakligen framtagen i utbildningssyfte och konstruerad som ett spel. Spelaren får steg för steg större kompetens och förståelse för vad innovation inom kommunen innebär och hur den kan utnyttjas. SLIK: http://ksinnovasjon.laboremus.pl/#!div1

Exempel på CONNECT-deltagarnas strategier, inklusive nationella strategier

Nationella strategier/program för välfärdsteknik

Danmark: http://www.digst.dk/digital-velfaerd
Norge: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#ta-i-bruk-velferdsteknologi-i-kommunene

Kommunerna

Nedan finns länkar till några utvalda strategier från de deltagande kommunerna. Kontakta gärna kommunerna direkt för mer detaljerad information. Fler exempel återfinns på vår webbplats: www.nordicwelfare.org/connect

Odense

Har en strategi för välfärdsteknik, tillsammans med andra riktlinjer. Dessa återfinns på www.odense.dk/cfv – kontakta Odense kommun direkt för tillgång till det faktiska strategidokumentet (använd kontaktlistan).

Lister

Sjukvårdnätverket som delas av de sex kommunerna i den norska Listerregionen har laddat upp strategin på sin webbplats. Den återfinns på: http://lister.no/helse/370-helsenettverk-lister

Södra Karelen

Eksote-samarbetet i regionen Södra Karelen har också formulerat en uttrycklig strategi som återfinns på deras webbplats: http://www.eksote.fi/eksote/strategia-ja-johtaminen/Sivut/default.aspx

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2017-03-30

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet