English page

En strategi for at imødekomme et faldende befolkningstal: arbejdsmigranters bosætning med familie i Frederikshavn kommune

Eksemplet fra Frederikshavn viser hvordan en indsats for at tiltrække nye borgere kan målrettes også mod udenlandske borgere og er samtidig også et eksempel på hvordan en helhedsorienteret tilgang til integration er nødvendig for at indsatsen skal lykkes. Udover et alment ønske om at styrke befolkningsudviklingen har indsatsen også er stærkt fokus på at sikre den nødvendige arbejdskraft med de rette kvalifikationer, som det lokale erhvervsliv efterspørger.

Frederikshavn kommune er den nordligst beliggende kommune i Danmark og indgår i gruppen af "Yderområder", som er en dansk kommune-klassifikation der for eksempel anvendes i forhold til tildeling af EU strukturfondsmidler. Karakteristisk for disse kommuner er at de er præget af svag befolkningsudvikling og lav erhvervsindkomst (https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/definition-af-yderomraader).

Især er Frederikshavn kommune karakteriseret ved faldende befolkning gennem de seneste 10 år – men med et muligt opsving i første kvartal af 2017:


Befolkning og arbejdspladser er koncentreret i de 3 byer Frederikshavn, Skagen og Sæby, og - udover service og den offentlige sektor - er de vigtige sektorer fiskeindustrien; de maritime erhverv; og byggeri og anlæg, hvor især de igangværende udvidelser af havnen i både Skagen og Frederikshavn skaber arbejdspladser. Eftersom flere af disse brancher oplever vækst, er der et stadigt behov for arbejdskraft i kommunen, både ufaglært men i høj grad også faglært. En del af dette arbejdskrafts-behov imødekommes af udenlandske statsborgere, og i stigende grad af EU-borgere:

Kilde: jobindsats.dk

Samtidig viser en nærmere analyse af de fuldtids-ansatte EU arbejdsmigranter, at en del er bosat i Danmark, mens en del fortsat pendler mellem arbejdspladsen i Frederikshavn og deres bopæl, samt at begge grupper er i stigning:


Bosætning som strategi

I anerkendelse af de udenlandske arbejderes betydning for både erhvervslivet, men i høj grad også for lokalsamfundene, der ellers oplever faldende befolkning og dermed færre børn i dagsinstitutioner, skoler, og foreningslivet, har byrådet i Frederikshavns kommune meldt ud at de vil arbejde for at de udenlandske arbejdstagere i højere grad bosætter sig i kommunen - og helst sammen med deres familier. Det overordnede mål er at skaffe nye borgere i Frederikshavn Kommune som kan være med til at afbøde affolkningen og dermed sikre skatteindtægter og offentlig og privat service i kommunen; samtidig med at det lokale erhvervsliv sikres arbejdskraft, hvilket igen fastholder virksomheder og jobs i kommunen.

Et af de første konkrete skridt i implementeringen af denne vision har været ansættelsen af en bosætningskonsulent i oktober 2015, som skal hjælpe med at fastholde de udenlandske arbejdstagere der allerede er ansat i virksomheder i kommunen, og som overvejer at flytte deres familer til kommunen også. Udover at informere om praktiske spørgsmål som hvordan man finder bolig, registrerer sig i det offentlige system og i forhold til daginstitution, skole mm., har bosætningskonsulenten også et stort fokus på at matche eventuelle ægtefæller med ledige jobs i kommunen. Hvis hele familien skal bosætte sig på længere sigt, er det vigtigt at begge finder job, og at integration af hele familien bliver sat i værk.

Mere end jobs, bolig og skole til børnene

 Bosætningskonsulenter er en ganske almindelig funktion i danske kommuner, som aktivt arbejder for at tiltrække nye borgere, men oftest er disse indsatser rettet mod danskere der ønsker at flytte til en af de pågældende kommuner. Når indsatsen rettes mod udenlandske familier, bredes funktionen ud, og især sprogtilegnelse og sprog-undervisning bliver en central opgave.

Danskundervisning er i sig selv med til at fastholde udenlandske borgere, da sproget er den nødvendige bro for at blive integreret i lokalsamfundene, samtidig med at de udenlanske arbejders muligheder på arbejdsmarkedet også forbedres jo bedre de er til dansk. Derfor arbejder bosætningskonsulenten i samarbejde med sprogskoler og virksomheder for at forbedre den allerede tilgængelige sprogundervisning ved bl.a. at engagere flere udlændige til at deltage, så flere hold kan oprettes i de mindre byer også. Eftersom forbedret sprogkendskab også er til fordel for virksomheder, har flere virksomheder i kommunen givet mulighed for at deres medarbejdere kan modtage undervisning på arbejdspladsen.

Flere andre initiativer som bakker op om den lagte linie

 Det er dog ikke udelukkende kommunens og bosætningskonsulentens opgave at øge fastholdelsen af de udenlandske arbejdstagere og deres familie i Frederikshavn. ErhvervshusNord, som er en erhvervs-udviklings-organisation, har etablet et netværk for virksomheder med mange udlandske ansatte, hvor man kan udveksle viden om administrative spørgsmål, koordinere f.eks. deltagere til sprogundervisning, og andet som netværket måtte finde; ligesom ErhvervshusNord også hjælper bosætningskonsulenten i hendes arbejde og står til rådighed med svar på spørgsmål til f.eks. udenlandske iværksættere.

En anden vigtig del af fastholdelse af nye familier på længere sigt er at de føler sig som en del af lokalsamfundet. Derfor har de involverede parter i Frederikshavn kommunes bosætnings-indsats også øje for den rolle, som sportsforeninger, uformelle sprog-cafeer, kultur- og foreningsmøder spiller for integrationen af alle medlemmer af de udenlanske familier. Initiativer som man forsøger at synliggøre og bakke op om så godt som de kommunale rammer tillader det. Bosætningskonsulenten er for eksempel i tæt kontakt med ‚Venligboerne' – en dansk civil bevægelse – og Dansk Røde Kors' lokalafdelinger.

 


 

Frederikshavn Kommune er Danmarks nordligste kommune; beliggende i Region Nordjylland. Den er en fusion af de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner og disse 3 byer udgør stadig de vigtigste bycentre i kommunen.
Både Skagen og Frederikshavn havne spiller en vigtig rolle i både en dansk men også international kontekst. Skagen havn er en vigtig fiskerihavn og Frederikshavn Havn en erhvervshavn og også en af Danmarks travleste færgehavne.

Senast uppdaterad

2017-09-19

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet