English page

Tidigare tema - Nyanlända som resurs för glesbygden

I projektet Nordiskt integrationssamarbete kommer vi att fokusera på ett tema i taget. Vårt första tema handlade om hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar.

Invandringens betydelse i Nordens lands- och glesbygdsområden

Sedan 1990 har Nordens befolkning vuxit med 15 procent till ca 26,5 miljoner. Nettoinvandringen svarar för två tredjedelar av befolkningstillväxten. Detta innebär en stor potential för många små eller perifera kommuner med åldrande befolkning och arbetskraftsbrist i välfärdssektorn.

Utmaningen och möjligheten ligger i att få nyanlända invånare att vilja och kunna stanna kvar på lång sikt – inte flytta till storstadsregionerna så snart de fått uppehållstillstånd. Det handlar om att få en bostad och inkluderas både i arbetslivet och i sociala nätverk. Så att man kan känna sig hemma och känna sig behövd, som en nyanländ uttryckte saken. 


För att nå målsättningen krävs bland annat

  • Tydligt ledarskap i kommunen som visar att invandring och integration är en tillväxtfråga – inte en fråga för socialtjänsten
  • Hjälp att finna permanent boende, helst nära asylboendet
  • Välutvecklade samarbeten mellan kommunerna i regionen och inom kommunen – med det lokala näringslivet, offentliga arbetsgivare och civilsamhället, t.ex. genom en integrationskoordinator/ praktiksamordnare och mentorsprogram för snabbare kompetenskartläggning, jobbmatchning, språkträning och social gemenskap.

Lärande exempel och fakta

Här lyfter vi fram en rad små eller perifera nordiska kommuner som har lyckats öka antalet nyanlända som stannar kvar. Vi pekar på vad vi kan lära av varandra i Norden i form av konkreta metoder och insatser som ansvariga aktörer använder, i samverkan med civila samhället och arbetsgivare.

De lärande exemplen kommer bl.a. från rapporten From migrants to workers och norska Distriktssenterets aktuella rapport. Vi ger även röst åt relevanta aktörer som ges möjlighet att bidra med sina personliga erfarenheter och reflektioner kring temat.

Aktuell fakta kompletteras med statistiskt underlag och kartor som visar hur flyktinginvandringen ser ut i de olika nordiska länderna och spridningen av utrikes födda i Nordens kommuner.

Läs om vårt seminarium i Luleå i början av maj 2017 om invandringens betydelse för Nordens glesbygd.

Senast uppdaterad

2017-11-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet