English page

Aktuell forskning på temat

Vi presenterar exempel på forskning på temat "Hur tar vi bäst tillvara nyanländas kompetens för att skapa tillväxt?".

 From migrants to workers: Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries - Greve Harbo, Heleniak, Ström Hildestrand
The increase in immigration has been especially large since 2000 driven in part by several expansions of the European Union. At the same time, some of the Nordic countries have been the destination of large numbers of asylum seekers and refugees. This publication reports on the outcomes of a project which addresses regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in six rural areas across the Nordic countries.

 Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering - Søholt, Tronstad, Vestby
Formålet med denne rapporten har vært å analysere tre overordned problemstillinger: Hvilke muligheter og barrierer bidrar til å fremme eller hemme økt sysselsetting av innvandrere i ulike typer arbeidsmarkedsregioner? Finnes det et uutnyttet potensial regionalt/lokalt for samhandling og samspill, som kan bidra til økt sysselsetting av innvandrere og bedre utnyttelse av deres kompetanse og arbeidskraft?

 Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge - Søholt, Aasland, Onsager, Vestby
Arbeid, bolig, gode oppvekstsvilkår for barn, sosial kontakt og deltakelse er alle viktige faktorer for at innvandrere skal velge å bosette seg i norske distriktskommuner. I dag er det stor variasjon med hensyn til hvordan kommuner legger til rette for at innvandrere skal inkluderes i arbeids- og samfunnsliv og nyttiggjøre seg av tjenestetilbudet som finnes. 

 Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser - Flood, Ruist
Författarna beräknar effekterna av framtida demografiska förändringar under olika antaganden. Analysens fokus ligger på migrationens betydelse och är avgränsad till att endast behandla de offentliga finanserna. I studien görs bland annat kvantitativa bedömningar av vad en förbättrad integration på arbetsmarknaden och ett förlängt arbetsliv betyder för de offentliga finanserna.

 Nordic-Baltic Demographic Vulnerability Assessment at municipal level - Berlina, Greve Harbo, Rasmussen, Norlén
Across the world people are moving nationally from rural areas to bigger towns and cities, and within the European Union, people are also increasingly moving between countries. While migration in the Nordic countries has exceeded natural population increase as the most prominent driver of population growth, the Baltic countries have experienced significant out-migration in the latest decades.

 The impact of migration on projected population trends in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden: 2015–2080 - Sanchez Gassen, Heleniak
The population of a country grows or declines as a result of the combination of two trends. One is natural increase, the difference between the number of births and deaths. A number of European countries have been experiencing 'negative natural increase' (i.e. more deaths than births) because women have had fertility rates well below two children per woman and older age structures. In recent decades, the Nordic countries have had positive natural increase as a result of having relatively higher fertility rates of just below two children per woman and relatively younger age structures.

 Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle kolmen sektorin yhteistyönä - Martin, Mäntylä, Pakkanen
Maahanmuuttajien ja maaseudun välistä vuorovaikutusta on toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Tässä tutkimuksessa aihepiiriin pureudutaan maahanmuuttajien kotouttamisen näkökulmasta käsin. Tutkimus kohdistuu kahdeksaan maaseutukuntaan, jotka eroavat toisistaan maahanmuuttajien määrien, vastaanottamisen kulttuurin ja maahanmuuttajaryhmien perusteella.

 Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta. Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa - Mattila, Björklund
Maahanmuuton näkökulmasta Närpiö on poikkeuksellinen kunta. Ulkomaalaisten
osuus väestöstä on suomalaisen mittapuun mukaan suuri. Uusimpien väestötilastojen mukaan kunnan asukkaista ruotsinkielisiä on 85 prosenttia ja vieraskielisiä noin 9 prosenttia loppujen puhuessa suomea.

 Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä - Suutari, Lämsä, Lähdesmäki, Mattila
Tässä raportissa kootaan yhteen maaseudun maahanmuuttajatyövoimaa koskevaa tutkimustietoa ja tarkastellaan maahanmuuttajia työvoimana maaseudulla toimivien yritysten näkökulmasta.

Senast uppdaterad

2017-08-25

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet