English page

Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden - nordisk kunskapsöversikt

De nordiska länderna toppar många globala listor och index över utveckling, innovationsförmåga, lycka, jämställdhet etc. Mer problematiskt är att vi även ligger högt i OECD:s jämförelse över sysselsättningsgap mellan infödda arbetstagare och invånare med flyktingbakgrund. Gapet består över tid i form av lägre löner och sämre kompetensmatchning för utrikes födda.

Diskriminering, bristande validering, svårigheter att komplettera den utbildning man har, utebliven social inkludering och avsaknad av nätverk spelar också roll - i hela Norden. Frågan är vad regeringarna i Norden är beredda att göra för att minska gapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden – och vilka åtgärder som är mest effektiva?

Här sammanfattar vi den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram under hösten 2017, baserad på aktuell forskning och utvärderingar av åtgärder inom fyra delområden:


Givetvis finns det ytterligare ytterligare faktorer som starkt påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden. 
Här har vi listat några av dem.

Senast uppdaterad

2017-11-04

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet