English page

Utdanning for likestilling og integrering

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning

Tema for årets MiRA-konferanse er karriereutvikling og yrkes- og utdanningsvalg blant kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn.

MiRA Ressurssenter inviterer alle interesserte til å bidra til en spennende nasjonalkonferanse. Det blir foredrag fra engasjerte nasjonale og internasjonale fagpersoner som på ulike måter kan bidra med innspill som kan styrke utdannings- og yrkesopplæringstilbudet i Norge. 

Kunnskap er en viktig kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, medvirkning og til å forstå demokratiske prosesser i samfunnet. FNs bærekrafts mål nr. 4 presiserer viktigheten av at alle land jobber for å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle.

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn inviterer til nasjonalkonferanse for å sette søkelyset på muligheter og utfordringer knyttet til det å tilegne seg kunnskap og ta selvstendige valg hva gjelder utdanning og yrkesretning for minoritetskvinner i Norge.

Formålet med konferansen er å komme frem til effektive tiltak som bidrar til at kvinner med minoritetsbakgrunn som har innvandret til Norge med ulike forutsetninger hva gjelder utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, gis like muligheter til økonomisk selvstendighet.

Händelsedetaljer

Start: 2017-11-23
Slut: 2017-11-23
Plats:
Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Rosenkrantz'gate 7, 0159 Oslo

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet