English page

Ensamkommande unga

Under 2015 sökte totalt 45 765 ensamkommande barn och unga asyl i Norden. Det innebar att mer än hälften av det totala antalet ensamkommande i EU kom till Norden. Här nedan har vi samlat ett urval av aktuell forskning om den här gruppen.

 Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016. Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt - Dalgard, Stabell Wiggen, Dyrhaug
Rapporten omhandler de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2016. Vi analyserer hvordan det går med dem i årene etter bosetting i Norge, med fokus på demografi, barnevern, deltakelse i arbeid og utdanning, og inntekt.

 På flykt och försvunnen - sammanställning av åtgärdsförslag till regeringen om barn som försvinner
Regeringen gav i januari 2016 länsstyrelserna i uppdrag att under en period av två år genomföra en kartläggning av ensamkommande barn som försvinner. Arbetet med regeringsuppdraget har under 2016 resulterat i en nationell kartläggning. Förutom denna sammanställning av åtgärdsförslag har under 2017 även ett metodstöd arbetats fram.

 Enslige mindreårige, på vei mot voksenlivet - Svendsen, Berg
Vi håper denne rapporten kan bidra til at det gode arbeidet som gjøres i Trondheim kommune rundt bosetting av enslige mindreårige videreføres og videreutvikles. Vi håper også at erfaringene man har gjort seg i Trondheim kan gi ideer og inspirasjon til tilsvarende arbeid i andre kommuner.

 Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner - Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017–2018
För att främja en länsgemensam samverkan har ett nätverk av aktörer sedan våren 2015 arbetat fram konkreta arbetssätt, verktyg och checklistor. Dessa finns samlade i denna samverkansplan.

 Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre - Aasen, Dyb, Lid
Denne rapporten handler om enslige mindreårige asylsøkerne som forsvinner fra mottak og omsorgssentre, og hva som gjøres for å forebygge og følge opp forsvinningene og hvordan dette arbeidet kan styrkes. Oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet var å gå i dybden rundt den enkelte forsvinningen. 

 Samhällets mottagande av ensamkommande i Norden - Gärdegård
Kartläggningen beskriver översiktligt hur respektive land i Norden arrangerat mottagandet av ensamkommande barn under 2015 fram till början av 2017. Rapporten tar upp områden som myndigheternas ansvarsområden, hälso- och sjukvård, familjeåterförening, boende, sociala insatser, väntan på beslut, fritid och utbildning, ensamkommande barn som försvinner och vad som händer vid 18 år.

 Unaccompanied refugee minors in Finland – Challenges and good practices in a Nordic context - Björklund
This research shows that all Nordic countries have fairly well functioning reception systems based on the principle of the best interest of the child, but there are problems: fragmented organizational structures with insufficient cooperation between different administrative sectors and problems with placing unaccompanied children in municipalities which often are unwilling to receive them. 

 Rapport om 18-årige etniske minoritetsunge - Liversage
I 2014 blev indsamlet surveydata ca. 820 etniske minoritetsunge. Data fra dett survey kan sammenlignes med data fra 2014-bølgen af data, indsamlet til Børneforløbsundersøgelsen (BFU) blandt majoritetsdanske unge.

 The mediational role of schools in supporting psychosocial transitions among unaccompanied young refugees upon resettlement in Norway - Pastoor
Forskning viser at enslige unge flyktninger trenger bedre psykososial oppfølging i skolen enn de får i dag. Denne artikkelen utforsker skolens rolle når det gjelder å følge opp og gi psykososial støtte til unge enslige flyktninger. Når flyktninger bosettes, gjennomgår de flere kritiske omstillinger med tanke på sosialisering, integrering og rehabilitering. 

 Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole - Pastoor
Hvilke psykososiale utfordringer møter enslige unge flyktninger nå de bosettes i Norge? Hvordan påvirker disse utfordringene deres fungering i skolen? Og hvordan kan skolen gi flyktningelever nødvendig hjelp og støtte for å kunne mestre omstillingene som kreves for å tilpasse seg den nye tilværelsen? Det er tema for dette kapittelet. For å gjøre skolen «flyktningkompetent» er det avgjørende at de ansatte har kunnskap og kompetanse om flyktningelevers utfordringer og behov. 

 Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure - Hedlund
This thesis explores how Swedish legislators experienced parliamentary work when putting in place the 2005 Aliens Act and the new system for appeals and procedures. In addition, it explores legislators understanding of the concept of unaccompanied minors, and how the Swedish Migration Agency (SMA) case-officers understand unaccompanied minors' credibility. It draws on interview data with 15 legislators of the Swedish parliament and an analysis of 916 decisions in asylum cases concerning unaccompanied minors.

 The (re)construction of home: Unaccompanied children's and youth's transition out of care - Söderqvist
This dissertation focuses on how perceptions of ethnicity and culture become meaningful in relation to the transition from care into independent living, studied from unaccompanied youths', professionals', and a methodological perspective. The findings from interviews with unaccompanied youth with experience of leaving care showed that thoughts about their ethnic minority background are constantly present in the young men's lives. The results based on interviews with professionals and observations at two residential care units indicated that 'home' is sometimes used as a metaphor when describing the residential care units. 

 Levekår for barn i asylsøkerfasen - Berg, Tronstad
Målgruppen for levekårsundersøkelsen er alle barn under 18 år som er asylsøkere, både de som lever med omsorgspersoner og enslige mindreårige asylsøkere. Når det gjelder de enslige mindreårige, omfatter undersøkelsen både de som bor på omsorgssenter i regi av Bufetat (enslige mindreårige under 15 år) og de som bor i mottak (underlagt UDI). Formålet med levekårsundersøkelsen har vært å kartlegge og identifisere omfanget og kvaliteten av tjenester og tiltak til barn i asylsøkerfasen.

 Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger ​- Garvik, Paulsen, Berg
Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet Myter eller realiteter?
Møter mellom innvandrere og barnevernet, finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013-2016). Formålet med prosjektet er å videreutvikle og
forbedre arbeidet med barn, unge og familier med innvandrerbakgrunn, herunder bidra til at minoritetsperspektivet i større grad blir integrert i barnevernets tjenester.

 Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen - Zetterqvist Nelson, Hagström
När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Den här rapporten riktar blicken mot den svenska mottagningen av dem. 
Rapporten utgör ett kunskapsbaserat underlag till den fortsatta diskussionen om hur arbetet med mottagning av unga flyktingar kan utformas framöver. Rapporten visar även på kunskapsbehov som behöver mötas för att effektivt kunna arbeta med mottagningen.

 Children and youth with war experiences in institutional care. A sociological study of young immigrants' stigma and social comparisons - Basic
In war situations civilians are often direct targets of – and sometimes even participants – acts of war. Children and youth who have escaped war have directly or indirectly been involved in the war and as a result of this they will probably be affected over a large part or the rest of their life. The purpose of the study is to analyze narratives of children and youth that have experienced war, taken refuge in Sweden, and taken into custody and placed in institutions.

 Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen - Paulsen, Michelsen, Brochmann
Denne rapporten sammenfatter funnene fra prosjektet Asylsøkende barn- er det mitt ansvar? Målet med prosjektet har vært å belyse barnevernets ansvar for barn som bor på mottak, enten sammen med foreldre (medfølgende barn) eller alene (enslige mindreårige). Man har fokusert på barnevernansattes ansvarsforståelse i saker som omhandler barn som søker asyl i Norge, og har gjennom prosjektet sett nærmere på hvordan ansatte forholder seg til bekymringsmeldinger, hvordan undersøkelser gjennomføres og hvilke utfordringer de ansatte møter ved iverksettelse av hjelpe- og omsorgstiltak.

Senast uppdaterad

2018-02-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet