English page

Finland

År 2017 hade Finland 5,5 miljoner invånare. Finland har haft mindre invandring än de andra nordiska länderna, men även där har andelen födda utomlands eller med föräldrar födda utomlands ökat.

År 1990 var bara 1,3 procent av invånarna födda utomlands jämfört med 5,0 procent år 2014. År 2015 sökte 32 476 personer asyl i landet, år 2016 var det 5 657 personer.

Efter 1990 kom den största gruppen immigranter från det forna Sovjetunionen. Numera kommer personer från ett större antal länder – Syrien, Irak, Somalia, Eritrea m fl.

De utländskt födda i Finland är relativt unga, och av detta skäl finns ännu inga erfarenheter av "andra generationens immigranter".

Ungefär 50 procent av immigranterna bor i Helsingfors med omnejd.

Antal asylsökande 

2015 (i rött), respektive 2016 (i blått):


 

Utmaningar

Arbetsmarknaden pekas ut som den viktigaste integrationsfrågan. Finland har haft en ekonomisk nedgång och arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland personer födda i Finland. Nya idéer för att stimulera integration i arbetslivet är av stort värde. Det handlar om insatser som mer direkt kan leda till arbete – exempelvis praktik i kombination med språkundervisning.

  • Det finns en oro för att väntan från det att en person får uppehållstillstånd tills att boende är ordnat i kommunen är alltför lång. Det försvårar integrationen. Bostadssituationen är problematisk, särskilt i Helsingfors-regionen.

 

  • Det civila samhället var mycket aktivt i det akuta skedet, då många människor sökte sig till Finland. Nu poängteras att civilsamhället även har en viktig roll i det långsiktiga arbetet för integration. Många pekar på att samverkan mellan olika aktörer behöver förbättras.

 

Statistik om befolkning och migration i Finland

Statistik om asylsökande i Finland


Fakta om kartan

Senast uppdaterad

2017-06-27

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet