English page

Ensamkommande barn och ungdomar

I samtliga nordiska länder syns en markant ökning av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl mellan 2014 och 2015. Men 2016 vände siffrorna drastiskt på grund av gränshinder och inre gränskontroller mellan Danmark och Sverige, samt den stärkta bevakningen vid EU:s yttre gränser genom EU:s överenskommelse med Turkiet. Sverige är det land som tagit emot flest unga.

Grafik över ensamkommande barn och unga i de Nordiska länderna 2008-2016

Under 2016 har alla länder utom Island haft en kraftig minskning av antalet ensamkommande barn och unga samt totala antalet asylsökande.


Under 2016 såg det ut så här:

2199 - Sverige
1 189 - Danmark
401 - Finland  
320 - Norge
18 - Island

De nordiska mottagarländerna har ställts inför en rad praktiska frågor som varit helt nya för respektive land. Det finns i dag ett stort behov av kunskap om hur mottagandet och omhändertagandet av dessa barn och ungdomar ser ut
i respektive land – och vad vi kan lära av varandra. 

2016 inledde Nordens välfärdscenter projektet
med ensamkommande barn och ungdomar.
Projektet resulterade bland annat i rapporten
Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden.

I rapporten besvaras frågor om vilka länder barnen kommer ifrån, hur många som har kommit till Norden de senaste åren och vad samhället gör för att tillgodose barnens behov. Frågorna handlar om hur mottagande och omhändertagande arrangeras i de olika nordiska länderna. Hur ser boendesituationen ut? Har de unga tillgång till skola och hälso- och sjukvård?

Från 2017  kommer projektet även att omfatta nyanlända barn och ungdomar som kommer med sin familj. Fokus är att identifiera och beskriva goda exempel på kommuners och andra samhällsaktörers arbete med mottagande, inkludering och integration av de unga nyanlända i de nordiska länderna.  


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet arrangerade tillsammans med Nordens välfärdscenter och Nordiska ministerrådet ett nordiskt möte den 27 - 28 april i Oslo om ensamkommande barn och unga. Syftet var att dela kunskap mellan de nordiska länderna och starta upp ett nordiskt nätverk för att förbättra mottagandet och underlätta integrationen av ensamkommande.

Läs mer om mötet här

Senast uppdaterad

2017-12-15

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet