Vad författarna tror om expertgranskarna

27.3.2015. Nordic Studies on Alcohol and Drugs använder sig av dubbelblind expertgranskning, vilket innebär att varken författarna eller expertgranskarna känner till varandras identiteter.

Redaktören som bjuder in granskarna och styr proceduren känner naturligtvis till allas identiteter. Därför får jag ofta ta del av författarnas antaganden om den anonyma expertgranskarens identitet, expertis och bakgrund (exempelvis i författarnas kommentarer till redaktören gällande expertgranskarnas ändringsförslag).

Det som är intressant och förvånande är hur ofta dessa antaganden slår fel. Jag tänkte därför kommentera några antaganden som författare ofta gör.

”Expertgranskare puffar för sina egna artiklar då de noterar centrala artiklar som saknas i litteraturgenomgången”

– Stämmer inte. Men tyvärr verkar den här idén vara så rådande att sakkunniga ofta tycks undvika att notera sina egna artiklar även då det skulle vara motiverat.

”Om expertgranskaren är väldigt kritisk beror det på bristande kompetens inom området”

– Tvärtom! Ofta brukar expertgranskare vara väldigt försiktiga gällande de aspekter de inte känner så bra. Jag har till exempel sett hur den här typens antagande har lett till att författaren betraktar två av de internationellt mest framstående forskarna inom området som totala idioter.

”Språket avslöjar expertgranskarens nationalitet”

– Det här stämmer då och då, speciellt för artiklar skrivna på de skandinaviska språken i och med att antalet potentiella experter som kan läsa texten är begränsat. Men det är intressant att se vilka metoder de sakkunniga tar till för att bevara anonymiteten.

I ett fall felstavade granskaren avsiktligt alla nordiska ord i sitt engelskspråkiga utlåtande (det här förklarades i kommentarerna till redaktören), för att dölja det faktum att författaren och expertgranskaren delade samma språk.

”Expertgranskare utnyttjar anonymiteten för att slakta andras forskning inom samma område”

– För det första är processen inte helt och hållet anonym: redaktören är allseende. Dessutom nyanseras oftast de sakkunnigas kommentarer till författaren i kommentarerna till redaktören.

 

Tom Kettunen
redaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs

 

Senast uppdaterad

2017-05-09

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet