Nyttiga länkar

Danmark

Alkoholreklamenævnet
Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark. Alkoholreklamenævnet behandler alle sager om markedsføring af alkohol. Dermed er det uden betydning, om involverede virksomheder er medlem af én af de brancheorganisationer, der står bag retningslinjerne

Center for Rusmiddelforskning
Center for Rusmiddelforskning vid Århus Universitet

Folketinget
Folketingets hemsida med aktualiteter och länkar till dokument

Forbrug.dk
Webbplats med information för konsumenter. På denna webbplats informerar konsumentstyrelsen och konsumentombudsmannen

Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Danska ministeriet för hälsa och förebyggande 

Magasinet RUS
Magasinet RUS formidler viden om metoder og politkker, som kan fremme forebyggelse og behandling af skadelig brug af rusmidler, primært alkohol

Retsinformation.dk
Statens juridiske online informationssystem, som giver Dem adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Social-, Børne- og Integrationsministeriet og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne

Statens institut for folkesundhed
Statens institut for folkesundhed med Center for Alkoholforskning

Statistikbanken.dk
Databad för statistik i Danmark

Sundhedsstyrelsen, alkohol
Sundhedsstyrelsens webbsida om alkohol. Innehåller både fakta och rekommendationer om alkohol och alkoholkonsumtion

Sundhetsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens opgaver varetages i en række enheder og centre inden for sammenhængende fagområder. Hertil kommer embedslægerne og en række sagkyndige rådgivere. Embedslægerne har en væsentlig opgave i at følge sundhedstilstanden i de enkelte amter. De sagkyndige rådgivere bliver inddraget i løsningen af opgaver, der kræver særlig specialiseret viden

U.S Department of Health and Social Services - Bad Ad 
Övervakar reklam och marknadsföring av alkohol

Till början

Finland

A-klinikstiftelsen
Huvudmålet är att personer med olika former av beroendeproblematik och deras närstående garanteras en individuell och högt kvalificerad vård. A-klinikstiftelsen upprätthåller 14 A-kliniker, 5 ungdomskliniker, akutvårdskliniker, Hietalinna-kollektivet, vårdhem, stödbostäder och socialsjukhuset i Järvenpää. Stiftelsen ansvarar för utbildning av vårdpersonal och samarbetar med myndigheter och andra organisationer. Man påverkar opinioner och informerar, bedriver forsknings- och publikationsverksamhet

Alkoholpolitik, social- och hälsovårdsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för styrningen och utvecklingen av den finländska alkoholpolitiken 

Alkohol, tobak och beroenden, THL, Instutet för hälsa och välfärd

THL producerar information om alkohol, narkotika och andra beroenden, samt utvecklar fungerande metoder och tillvägagångssätt för att minska missbruksproblem.

Förebyggande av missbruk
Information på social- och hälsovårdsministeriets webbplats om förebyggande arbete.

Droglänken - Päihdelinkki
Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Droglänken upprätthålls av A-klinikstiftelsen

Ehkäseivä päihdetyö EHYT ry
EHYT främjar hälsa och social välfärd genom att förebygga skador som förorsakas av missbruk av alkohol

Finlands riksdag

FINLEX 
Finska statens författningsdata

Institutet för hälsa och välfärd, THL
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har till uppgift att främja befolkningens välfärd och hälsa, att förebygga sjukdomar och sociala problem samt att utveckla social- och hälsotjänsterna

Neuvoa-antavat, Instiutet för hälsa och välfärd
Den nationella webbtjänsten Neuvoa-antavat är avsedd för personer som möter missbrukare och alkohol- och drogproblem i sitt arbete

Statistikcentralen

Databas för statistik i Finland

Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Till början

Färöarna

Almannamálaráðið
Ministry of Social Affairs of the Faroe Islands

Bláa Krossi Føroya
Blue Cross on the Faroe Islands is a Christian non-profit organization working in the field of treatment and prevention of alcohol and drug problems

Heilsumálaráðið
Ministry of Health Affairs of the Faroe Islands

Lagtinget
The Faroese parliament

Rúsdrekkasøla Landsins
The alcohol monopoly of the Faroe Islands

Till början

Grönland

Sundhedsportalen
Grönlands sundhedsportal samler al væsentlig information om sundhedsområdet

Folkesundhedsprogram for Grønland, Statens institut for folkesundhed

Government og Greenland 

Styrelsen för Sundhed och Förebyggelse, Paarisa
Paarisa varetager den forebyggende og sundhedsfremmende indsats gennem oplysning og rådgivning samt koordinering af centrale og tværsektorielle sundhedsfremmende aktiviteter

Till början

Island

Islands Hälsodirektorat 

Till början

Norge

Actis
Actis är rusfältets samarbetsorgan, en paraplyorganisation för frivilligorganisationer och sammanslutningar inom rusmedelsfältet

Av-og-til
Av-og-til är en attitydkampanj för alkoholfria zoner. Viktiga element för kampanjen är både aktiviteter på det lokala planet och nationella kampanjer för minskat alkoholbruk

Blå Kors 
Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet

Den norska regeringen

Folkhelseinstituttet
Folkhälsoinstitutets hemsidor med bl.a. temasidor om alkohol, centrala hälsoregistret och hälsostatistik

Forbundet mot Rusgift
Webbsidan innehåller nyheter och skild alkoholpolitisk bevakning

Forebygging.no
Forebygging.no är en kunskapsbas och en interaktiv arena för förebyggande och hälsofrämmande arbete

Forskningsrådet
Noregs forskingsråd skal tilføre forskingssystemet meirverdi gjennom å realisere forsking som aktørane i forskingssystemet kvar for seg ikkje kan få fram

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet i Norge

Høyesterett
Högsta domstolen i Norge

Institutt for samfunnsforskning
"Institutt for samfunnsforskning er et av de få samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøene utenfor universitetene som ikke er spesialisert på en spesiell sektor. Instituttet søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe institusjonelle grenser mellom grunnforskning og anvendt eller problemorientert forskning"

Juvente
Ungdomsorganisation mot rasism och rusmedel

Lovdata
De norska lagsamlingarna på nätet

Markedsrådet
Markedsrådet är den instans som avgör klagomål på marknadsföring och reklam

Rusfeltet.no
Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Statens institutt for rusmiddelforskning
SIRUS har som formål å utføre og formidle forskning og dokumentasjon omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Instituttet er også Norges kontaktpunkt for Det europeiske narkotikaovervåkningssenter i Lisboa, EMCDDA

Statistisk sentralbyrå
Databas för statistik i Norge 

Stortinget
Norges parlament. Den lagstiftande statsmakten

www.norge.no
Portal med information om Norges offentliga sektor

Till början

Sverige

Blåbandsrörelsen i Sverige
Blåbandsrörelsen vill hjälpa till att ge stöd för att återgå till en restriktivare hållning till alkohol

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN
CAN:s uppgift är att sprida information om alkohol och andra droger. CAN ger ut tidskriften Alkohol & Narkotika

Drugnews.nu
En folkrörelsebaserad nyhetstjänst som vilar på en drogrestriktiv grund

Folkhälsomyndigheten
Ett av de övergripande målen för folkhälsoarbetet lyder: "Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande"

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte
Forte är en statlig myndighet som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd

IOGT-NTO
Sveriges största nykterhetsorganisation

IQ
Dotterbolag till Systembolaget AB. Syftet med IQ:s verksamhet är verka för ett smart förhållningssätt till alkohol – att skapa en förändring av attityder och beteende i samhället som resulterar i minskad alkoholkonsumtion och därigenom minskade alkoholskador

Konsumentverket

Medicallink.se
Informationstjänst för hälso- och sjukvården

NBV - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
NBV har verksamhet runt om i Sverige. NBV är partipolitiskt obundna och religiöst neutrala. NBV har 17 medlemsorganisationer och flera aktiva ungdomsorganisationer. Samarbetar för att bl.a. informera och utbilda skolungdomar, lärare och föräldrar i drogkunskap

SCAA
Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor

Socialdepartementet

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Socialdepartementet. Socialstyrelsens uppgift är att genomföra de beslut som riksdag och regering fattat

SoRAD
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet

SOU Statens Offentliga Utredningar

Statistiska Centralbyrån
Databas för statistik i Sverige

Till början

Åland

Ålands landskapsregering - missbruk

Till början

Nordiska länkar

NordAN
NordAN är ett nätverk av frivilligkrafter i Norden och Baltikum som arbetar för att minska bruket och skadorna av alkohol och narkotika

Nordens Välfärdscenter Finland, alkohol och narkotika
NVC Finland främjar och utvecklar nordiskt samarbete inom alkohol- och narkotikaforskning och forskning om andra beroendeframkallande medel i de nordiska länderna

Nordens Välfärdscenter
Nordens Välfärdscenters uppgift är att genom utbildning, information, främjande av forskning, utvecklingsarbete, nätverksbyggande och internationellt samarbete förbättra kvaliteten på det socialpolitiska området i Norden

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
Samhällsvetenskaplig tidskrift på alkohol- och drogområdet. Utges av Nordens Välfärdscenter 

Nordiska ministerrådet: Strategi för social- och hälsoområdet
Det nordiska samarbetet inom social- och hälsoområdet baserar sig på de gemensamma värden som utgör grunden för den nordiska välfärdsmodellen

                                                                                                                                     Till början

 

Internationella länkar


Addiction Journal

Addiction publishes peer-reviewed research reports on pharmacological and behavioural addictions, bringing together research conducted within many different disciplines

Addiction Today
Addiction Today is the most widely-read publication in the UK drugs and alcohol treatment field

Alcohol and Alcohol Problems Science Database
A portal for supporting researchers and practitioners searching for information related to alcohol research

Alcohol and Alcoholism
Alcohol and Alcoholism publishes papers on biomedical, psychological and sociological aspects of alcoholism and alcohol research, provided that they make a new and significant contribution to knowledge in the field

Alcohol Concern (UK)
Alcohol Concern is the national agency on alcohol misuse

Alcohol Justice
An alcohol industry watchdog and a resource for solutions to community alcohol problems

Alcohol Portal
A guide to the activities of the alcohol industry and associated topics

Center on Alcohol Marketing and Youth
The Center on Alcohol Marketing and Youth at Georgetown University monitors the marketing practices of the alcohol industry to focus attention and action on industry practices that jeopardize the health and safety of America's youth. Reducing high rates of underage alcohol consumption and the suffering caused by alcohol-related injuries and deaths among young people requires using the public health strategies of limiting the access to and the appeal of alcohol to underage persons

DG SANCO
EU Health and Consumer Protection Directorate-General

Drug & Alcohol Findings
Drug and Alcohol Findings is a magazine devoted to evidence on the effectiveness of interventions to treat, prevent or reduce drug and alcohol problems

EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is one of the European Union's decentralised agencies. Established in 1993 and based in Lisbon, it is the central source of comprehensive information on drugs and drug addiction in Europe

EPHA
The European Public Health Alliance (EPHA) represents over 100 non-governmental and other not-for-profit organisations working in support of health in Europe

ESPAD
The European School Survey Project on alcohol and other drugs

European Commission - Public Health

EUCAM
European Centre for Monitoring Alcohol Marketing

Eurocare - European Alcohol Policy Alliance
Eurocare is an alliance of voluntary and non-governmental organisations representing a diversity of views and cultural attitudes and concerned with the impact of the European Union on alcohol policy in Member States

Global Health Observatory (WHO)
WHO has since 1997 been building a database providing a standardized reference source of information for global epidemiological surveillance of alcohol use, alcohol related problems and alcohol policies

IAS - Institute of Alcohol Studies (UK)
The aims of the Institute are to increase the understanding of alcohol and of public policies necessary to reduce the problems associated with its use

Kettil Bruun Society
The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol is an international organization of scientists engaged in research on the social aspects of alcohol use and alcohol problems

NIH - National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
The mission of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) is to support and conduct biomedical and behavioral research on the causes, consequences, treatment, and prevention of alcoholism and alcohol-related problems. The NIAAA provides national leadership to the alcohol research community and funds approximately 90 percent of all alcohol research conducted in the United States

Prevnet
"Improving prevention by using the internet. This is the main focus of the Prevnet Network: a European partnership with more than 40 organisations. The mutual interest is advocacy for telematic methods (more than the net alone) in the prevention of addictions"

STAP
STAP (National Foundation for Alcohol Prevention) advocates effective alcohol control policies and works toward greater restrictions on alcohol marketing, and the provision of objective information about the health and social effects of alcohol consumption. STAP is a member of Eurocare. Which is an alliance of agencies set up to tackle problems associated with alcohol use at a European Level

The Alcohol Policy Information System (APIS) - USA
The Alcohol Policy Information System (APIS) is an online resource that provides detailed information on a wide variety of alcohol-related policies in the United States at both State and Federal levels

 UNODC - UN Office on Drugs and Crime
UNODC is a global leader in the fight against illicit drugs and international crime

                                                                                                                                     Till början

Senast uppdaterad

2017-09-21

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet