Sverige

Invånare: 10,1 miljoner

EU-medlem sedan 1995


De höga skatterna har alltid varit en av hörnstenarna i Sveriges alkoholpolitik, men deras betydelse och effekt har successivt minskat i och med bland annat de höga införselkvoterna av alkohol från andra EU-länder. EG-domstolen upphävde i samband med det så kallade Rosengren-målet (2007) förbudet att importera alkohol för eget bruk, exempelvis via nätet. Förbudet gällde privatpersoner.
Sverige har alkoholmonopol, Systembolaget.

Reklam för alkohol med upp till 15 volymprocent alkohol är tillåten i tryckt media. Enligt alkohollagen är det förbjudet att rikta marknadsföring till barn och unga under 25 år. Alkoholreklam får bara visa produkten och inte kopplas till personer eller livsstil och 20 procent av annonsen bör innehålla en varningstext.

Alkoholreklam är förbjuden i radio och tv, men svenska tv-kanaler som sänder från Storbritannien och Nederländerna kan kringgå den svenska lagstiftningen. Det finns generella regler för marknadsföring av alkohol på nätet och Konsumentverket har allmänna råd om marknadsföring av alkohol.

I februari 2016 fattade den svenska regeringen beslut om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin omfattar perioden 2016 till 2020 och ersätter den första ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011 för perioden 2011 till 2015.

Det övergripande målet för den nya strategiperioden är samma som strategin från 2011, ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. I den nya strategin tydliggör regeringen att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra ANDT-arbetet samt att barn ska skyddas från skadliga effekter orsakade av ANDT.


Kommuner och landsting har huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, alkohol- och tobakstillsynen, missbruks- och beroendevården samt behandling och rehabilitering.

 

Senast uppdaterad

2017-12-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet