Om popNAD

popNAD är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, doping, tobak och gambling. Artiklar publiceras på svenska, norska, danska och finska. popNAD:s uppdrag är att informera och bidra till den offentliga debatten och förse läsare med lättläst kunskap om aktuell beroendeforskning.

popNAD är en del av Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet.

popNAD samarbetar med många aktörer inom alkohol- och drogforskningsfältet i Norden och delar även innehåll till Forum Ansvars Kunskapsbank.

popNAD:s ställning

popNAD har en självständig ställning inom Nordens Välfärdscenter. Webbplatsen är starkt anknuten till tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs, men drivs enligt en självständig redaktionell linje.

Det ska vara tydligt för läsarna om artiklarna baserar sig på opinion eller forskning, om de utsätts för övertalningsförsök, inbjuds till debatt eller erbjuds journalistiskt material eller information. Till popNAD:s uppgifter hör att vara kritiskt granskande och att ge en allsidig belysning av de frågor som tas upp.

popNAD:s redaktionella policy

popNAD uppfyller Nordens Välfärdscenter Finlands syfte att främja informations- och dokumentationsarbete av forskning om beroendeframkallande medel i de nordiska länderna. popNAD kan vid särskilda fall utvidga sitt innehåll för att även beröra andra socialpolitiska områden.

Tidskriftens redaktionella innehåll bestäms av redaktören. Redaktionen har rätten att bedöma om inkomna artiklar ska publiceras eller inte.

Är du intresserad av att skriva för popNAD? Kontakta redaktionen (se spalten till höger) och ladda ner vår skribentguide!

 

 

Senast uppdaterad

2017-03-01

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet